เรียนรู้ Common expressions ในภาษาอังกฤษเรื่อง “Besides”

สำหรับ Common expressions ในภาษาอังกฤษเรื่อง “Besides” นั้นก็เป็นอีกเรื่องที่ควรรู้ไว้เพราะเราสามารถนำคำนี้มาเขียนเรียงความได้ง่ายเพื่อจะอธิบาย แต่ก็ยังมีหลายคนมักจะเข้าใจว่า Besides นั้นเหมือนกับ In addition ซึ่งในความจริงแล้วนั้นการนำ Besides มาใช้เป็น Common expressions ในภาษาอังกฤษจะไม่เหมือน In addition เสียทีเดียว มาลองดูรายละเอียดและปรโยคตัวอย่างของ Besides กัน

Besides แปลว่า นอกเหนือจาก นอกจาก นอกนั้น สามารถใช้ได้ในประโยคดังนี้

ตัวอย่าง

  • I can’t go to the party tonight because I’ve got to finish my assignment. Besides, my mum wants me home before 9 PM.
  • I don’t want to go to the city, I have to be home to make dinner. Besides, I’m so tired.
  • Melbourne is much better than Sydney because the traffic is not half as crazy. Besides, we’re got the Australian Open & Grand prize here.

จากตัวอย่างข้างต้น เราจะใช้ Besides เพื่อแสดงว่า นอกเหนือไปจากประโยคเหตุผลข้างต้นแล้วนั้น ยังมีเหตุผลอย่างอื่นร่วมด้วย ที่จะช่วยให้น้ำหนักในประโยคนั้นๆเป็นจริง แต่ในขณะที่ In addition ถ้าแปลความหมายก็ดูเหมือนจะได้ในความหมายคล้ายๆกันที่ว่า นอกจากนี้ ซึ่งถ้าลงลึกในรายละเอียดแล้ว In addition จะใช้ในเชิงเหตุผลที่เป็นเรื่องเดียวกันมาผสมให้ดูหนักแน่นขึ้น เชื่อมความสอดคล้องกันมากกว่า Besides ลองดูตัวอย่างประโยคของ In addition สักเล็กน้อยเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบกัน เช่น

  • In addition to English, he speaks German.
  • There was an earthquake and, in addition, there was a tsunami.

จากตัวอย่างก็จเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง Besides และ In addition จะสรุปให้เป็นเทคนิคการจำง่ายๆอีกครั้งดังนี้

  • Besides = เพิ่มรายละเอียดที่นอกเหนือไปจากประโยคข้างต้น
  • In addition = เชื่อมโยงเนื้อความที่สอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกัน