เมื่อคุณต้องการข้อมูลเพิ่มจะพูดเป็นประโยคในภาษาอังกฤษได้แบบไหนบ้างนะ

ในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนย่อมมีโอกาสที่จะต้องได้ใช้ประโยคในการขอข้อมูลจากผู้อื่นอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปต่างถิ่น การทำงานที่ต้องได้ข้อมูลมาประกอบ การเรียนการศึกษาสิ่งต่างๆ การขอข้อมูลจึงเป็นปัจจัยในการทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นๆขึ้นจากเดิม แล้วถ้าหากข้อมูลที่เราจะขอเป็นภาษาอังกฤษล่ะ ? เราจะใช้ประโยคในการขอข้อมูล สอบถามข้อมูลนั้นๆ ได้อย่างไรบ้าง ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป เรามีตัวอย่างประโยคเพื่อขอข้อมูลมาฝาก สามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมเลยจ้า

 • Would you mind
 • I’m looking for…
 • I’d like to know…
 • I’m calling to find out…
 • I wonder if someone could tell me
 • Do you happen to know ?
 • Is this right way for?
 • Do you know
 • Could you tell me
 • Can you tell me
 • Do you have any idea?
 • Don’t suppose you (would) know.
 • I wonder if you could tell me…?
 • Have you got an idea of?
 • I don’t suppose you know
 • Could anyone tell me
 • I’m interested in…
 • I was wondering.
 • Can I have please?