เทคนิคการใช้งานความแตกต่างระหว่าง All , Every และ Each

All, Every และ Each นั้นเป็นคำคุณศัพท์ที่พบได้บ่อยมากๆในชีวิตประจำวัน แต่ถึงแม้พบบ่อยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใจหลักการใช้งานจริงๆ ดังนั้นวันนี้เราจึงสรุป หลักการใช้งานและเทคนิคการจำของทั้ง 3 คำมาฝากดังนี้

All แปลว่า ทั้งหมด ทั้งสิ้น เราจะใช้ All แทนจำนวนนับทั้งหมด มองเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน

เทคนิค All คือ ของต้องมีอย่างน้อย 3 ชิ้นขึ้นไป แล้วเรามองของพวกนั้นเป็นหนึ่งเดียว กลุ่มเดียว เราสามารถใช้ All ได้ โดยมีหลักการใช้โดยทั่วไปดังนี้

  • All + Plural Noun : All จะตามด้วย คำนามพหูพจน์ เช่น All house need to have a roof.
  • All สามารถใช้พูดถึงสิ่งที่เป็นทั่วๆไปได้ เช่น All elephants are slow.

Every แปลว่า ทุกๆ  เราจะใช้ Every ในการรวบรวมเป็นกลุ่มเช่นกัน แต่ในกลุ่มนั้นๆ ก็ยังสามารถมองเห็นเป็นชิ้นๆได้ด้วย

เทคนิค Every คือ ต้องไม่ใช้กับของเฉพาะแค่ 2 สิ่ง และส่วนใหญ่จะใช้กับจำนวนตัวเลขขนาดใหญ่ เราสามารถใช้ Every ได้ โดยมีหลักการใช้โดยทั่วไปดังนี้

  • Every + Singular Noun : Every จะตามด้วยคำนามเอกพจน์ เช่น Every house on the street look the same.
  • สามารถใช้ Every กับคำถามที่เป็นความถี่ที่เกิดขึ้น (How often) โดยใช้สูตร Every + Number + Plural Nounเช่น I take a break every two hours.

Each แปลว่า แต่ละ แต่ละอัน แต่ละชิ้น ซึ่งเราจะมองของแยกชิ้นเป็นอิสระจากกัน จากกลุ่มนั้นๆ

เทคนิค Each คือ สำหรับของ 2 สิ่ง หรือมากกว่าและส่วนใหญ่จะใช้กับจำนวนตัวเลขขนาดเล็กไม่มาก เราสามารถใช้ Each ได้ โดยมีหลักการใช้โดยทั่วไปดังนี้

  • Each + Singular Noun : Each จะคามด้วยคำนามเอกพจน์ เช่น Each house on the street has a different number.
  • สามารถใช้ Each of + You/Them/Us เช่น She gave each of us a small gift.