เจาะลึกการใช้ Both

Both หมายถึง สอง ทั้งสอง (one and the other) ถือได้ว่าเป็นพหูพจน์

โครงสร้าง Both (of) + Plural/Possessive Adj. + Plural Noun

ตัวอย่าง

Both of Nick’s parents live in Chiangmai.

แต่เมื่อ Both ขยาย Object pronoun จะไม่สามารถละ of ได้

ตัวอย่าง

 Both of them know her.

Are both of us invited, or just you?

They have two grown children, both of whom live abroad.

ในกรณี Both…and…. แปลว่า ทั้ง…และ… จะใช้เพื่อเน้นทั้งสองคำ

ตัวอย่าง

This room serves as both a study and a dining room.

The recipe is given in both metric and imperial measures.