รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงรายเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด เชียงราย พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองเชียงราย Mueang Chiang Rai
เวียงชัย Wiang Chai
เชียงของ Chiang Khong
เทิง Thoeng
พาน Phan
ป่าแดด Pa Daet
แม่จัน Mae Chan
เชียงแสน Chiang Saen
แม่สาย Mae Sai
แม่สรวย Mae Suai
เวียงป่าเป้า Wiang Pa Pao
พญาเม็งราย Phaya Mengrai
เวียงแก่น Wiang Kaen
ขุนตาล Khun Tan
แม่ฟ้าหลวง Mae Fa Luang
แม่ลาว Mae Lao
เวียงเชียงรุ้ง Wiang Chiang Rung
ดอยหลวง Doi Luang