รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดยโสธรเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ยโสธร พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองยโสธร Mueang Yasothon
เลิงนกทา Loeng Nok Tha
คำเขื่อนแก้ว Kham Khuean Kaeo
กุดชุม Kut Chum
มหาชนะชัย Maha Chana Chai
ป่าติ้ว Pa Tio
ทรายมูล Sai Mun
ไทยเจริญ Thai Charoen
ค้อวัง Kho Wang