หลักการใช้ At,On,In เบื้องต้น

At แปลว่า ที่, ณ จะใช้ at เมื่อเฉพาะเจาะจงสถานที่แน่นอน หรือใช้กับช่วงเวลา จุดเวลา

ตัวอย่าง

Security checks have become really strict at the airport.

She works on the checkout at the local supermarket.

On แปลว่า บน ที่ จะใช้ on เพื่อแสดงบางอย่างที่สามารถเคลื่อนไหว จับต้องได้ หรือเป็นการโชว์ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ตัวอย่าง

A hovercraft travels on a cushion of air.

Don’t put your elbows on the table.

นอกจากนี้ On ยังใช้กับเวลา

ชื่อวันของสัปดาห์  : On Sunday.

วันพิเศษ On Father’s day.

In แปลว่า ใน ภายใน จะใช้ in เมื่อแสดงสิ่งของที่อยู่ภายใน แล้วมี บางอย่างล้อมรอบหรือกั้น เวลาใช้ นึกถึงกล่อง 4 เหลี่ยม แล้วสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้น โดยใช้ in

ตัวอย่าง

The chlorine in the pool makes my eyes sore.

She sat in the dentist’s waiting room, nervously chewing at her nails.

นอกจากนี้ In ยังใช้กับเวลา

เดือน : In July.

ปี : In 1990

ช่วงเวลาของวัน : In the morning.

และนี้ก็เป็นบทความที่มีประโยชน์สำหรับการใช้คำบุพบท ซึ่งจะช่วยทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนั้นเอง