สูตรตารางคำย่อรู้ไว้ได้ใช้ตลอดไป

ในภาษาอังกฤษมักจะมีคำย่อหรือ Contraction ที่เราได้พบเห็นบ่อยๆ จนบางครั้งเราเห็นคำย่อบ่อยจนลืมไปเลยว่ามันย่อมาจากอะไร หรือบางคำบางประโยคเราจะสามารถย่อมันได้เป็นแบบไหน ดังนั้นเรามาดูตารางคำย่อที่เชื่อว่าคุณต้องได้ใช้มันไปตลอดอย่างแน่นอน

WordContraction
are notaren’t
cannotcan’t
could notcouldn’t
did notdidn’t
do notdon’t
does notdoesn’t
had nothadn’t
have nothaven’t
he ishe’s
he hashe’s
he willhe’ll
he wouldhe’d
here ishere’s
I haveI’ve
I willI’ll
I wouldI’d
I hadI’d
is notisn’t
it hasit’s
it hasit’s
it willit’ll
must notmustn’t
she isshe’s
she hasshe’s
she willshe’ll
I amI’m
she hadshe’d
should notshouldn’t
that isthat’s
there isthere’s
they arethey’re
they havethey’ve
they willthey’ll
they wouldthey’d
they hadthey’d
was notwasn’t
we arewe’re
we havewe’ve
we willwe’ll
we wouldwe’d
we hadwe’d
were notweren’t
what iswhat’s
where iswhere’s
who iswho’s
who willwho’ll
will notwon’t
would notwouldn’t
you areyou’re
you haveyou’ve
you willyou’ll
you wouldyou’d
you hadyou’d