สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการงานอาชีพ

การงานอาชีพเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่หลายคนที่จำเป็นต้องทำงาน หารายได้เพื่อมาดำรงชีวิต ดูและครอบครัว โดยในภาษาอังกฤษก็ได้มีสำนวนเกี่ยวกับการงานอาชีพหลายสำนวนที่น่าสนใจ มาเรียนรู้พร้อมกันดังนี้

  • Get the sack มีความหมายว่า ถูกไล่ออก
  • Hanging by thread มีความหมายว่า ถ้าหากล้มเหลว ผิดพลาด จะอันตรายมาก
  • Off the hook มีความหมายว่า รับผิดชอบในการทำบางสิ่งบางอย่าง
  • Rank and file มีความหมายว่า สมาชิกสามัญขององค์กร
  • Move up in world มีความหมายว่า ประสบความสำเร็จมากขึ้น
  • Out of work มีความหมายว่า ว่างงาน
  • Give someone the old heave-ho มีความหมายว่า ไล่คนออก หรือกำจัดคนออกจากทีม
  • Pink slip มีความหมายว่า การเลิกจ้าง
  • Burn the candle at both ends มีความหมายว่า ทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานหลายชั่วโมง