สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและคุ้นเคย นอกจากจะต้องรู้จักคำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่หลากหลายแล้ว สำนวนภาษษอังกฤษก็เป็นอีกเรื่องที่ควรรู้ เพื่อนำมาใช้ร่วมกับการพูดหรือการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น มาดูสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันกัน

  • By the way: เราจะใช้สำนวนนี้เมื่อจะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนหัวข้อ เช่น This week I’m going to a party. By the way, did you hear about the party happening next week?
  • About to: หมายถึงการเริ่มที่จะทำบางสิ่งบางอย่างหรือเริ่มประเด็นใหม่ เช่น I’m about to start explaining this idiom to you.
  • In a way: เราจะใช้เมื่อพูดถึงเรื่อง 2 ด้าน ที่จะเป็นบวกหรือลบก็ได้ เช่น In a way, it was a good thing that the fast-food shop was closed, because otherwise I would have eaten way too much.
  • On the other hand: หมายถึง อย่างไรก็ตามหรือพูดอีกนัยหนึ่ง อธิบายสิ่งที่ตรงข้าม เป็นการพูดในอีกรูปแบบของ However เช่น I think my co-worker is really irritating, on the other hand at parties she’s really funny.
  • As a matter of fact: เป็นสำนวนที่ฟังดูทางการ จะพูดในเชิงธุรกิจก็ได้ ที่หมายถึงว่า แท้จริงแล้ว ในความเป็นจริง เช่น I know everybody was a little bit unsure about last month’s sales performance, but as a matter of fact, things improved.