สำนวนภาษาอังกฤษที่พูดถึงสภาพอากาศน่ารู้

วันนี้เรามาเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสภาพอากาศกันเถอะเพราะในหลายๆ ครั้งที่ประโยคภาษอังกฤษของคู่สนทนาเรามักจะดึงสำนวนมาร่วมกับบทสนทนาอยู่บ่อยครั้ง แล้วยิ่งสำนวนภาษาอังกฤษที่นำคำเกี่ยวกับสภาพอากาศมาใช้มักจะเป็นเรื่องที่ผู้คนกล่าวถึงกันอย่างมาก ดังนั้นเราควรศึกษาไว้ใช้   

 

ENGLISH WEATHER IDIOMS

 

  • WEATHER THE STORM: get through a difficult situation ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ตัวอย่างประโยค The financial crisis that started in 1997 wasn’t a pleasant experience for anyone but somehow the company weathered the storm.

 

  • TAKE A RAIN CHECK: refuse an offer politely ปฏิเสธข้อเสนออย่างสุภาพ

ตัวอย่างประโยค I think I’ll take a rain check on that, I’m really tired.

 

  • THE CALM BEFORE THE STORM: the quiet period before a storm ช่วงเวลาที่เงียบสงบก่อนเกิดพายุ

ตัวอย่างประโยค She hasn’t mentioned our bad results yet, I’m sure it’s just the calm before the storm.

 

  • ALL IN A FOG: confused สับสน

ตัวอย่างประโยค When we saw Michael that evening, he was all in a fog about what to do.

 

  • COME RAIN OR SHINE: no matter what ไม่ว่าอะไรก็ตาม

ตัวอย่างประโยค

Now, are you sure you will come?

Yes, definitely, I will be there come rain or shine.

 

  • CAST A CLOUD OVER: ruin, depress ทำลาย, ตกต่ำ

ตัวอย่างประโยค I don’t want to cast a cloud over your holiday plans but the weather forecast isn’t great.