วลีกริยาเกี่ยวกับ Play น่ารู้

ความจริงแล้วมีวลีกริยาเกี่ยวกับ Play หลายคำที่น่าสนใจและเราสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันมากมาย ครั้งนี้ก็เช่นเคยเราได้รวบรวมความหมายของวลีและตัวอย่างมาให้ ดังนี้

  • Play at หมายถึง แสดงหรือแกล้งทำเป็นคนอื่น ในขณะที่เล่นเกม เช่น We played at being pirates for a while.
  • Play down หมายถึง ทำหรือพยายามทำบางสิ่งบางอย่างให้สำคัญน้อยลง เช่น The senator played down the threat of a recession.
  • Play out หมายถึง บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น My date played out a little differently than I imagined.
  • Play off หมายถึง แกล้งทำเป็นไม่อาย ไม่เสียใจ ไม่ประทับใจ เพื่อให้มีผลกระทบกับบางสิ่ง เช่น Although she’s obviously hung over, she’s trying to play it off as food poisoning.
  • Play up หมายถึง เกเร ประพฤติผิด เช่น Children who do not receive enough attention may begin to play up.
  • Play around มี 2 ความหมาย ดังนี้
    1. มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก ไม่มีความรับผิดชอบ เช่น Stop playing around, and get on with your homework.
    2. ทำงานในลักษณะที่ไม่รุนแรง เช่น You could build interesting components called amplifiers and begin playing around amplifiers.