วลีกริยาเกี่ยวกับ Play น่ารู้

ความจริงแล้วมีวลีกริยาเกี่ยวกับ Play หลายคำที่น่าสนใจและเราสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันมากมาย ครั้งนี้ก็เช่นเคยเราได้รวบรวมความหมายของวลีและตัวอย่างมาให้ ดังนี้

  • Play at หมายถึง แสดงหรือแกล้งทำเป็นคนอื่น ในขณะที่เล่นเกม เช่น We played at being pirates for a while.
  • Play down หมายถึง ทำหรือพยายามทำบางสิ่งบางอย่างให้สำคัญน้อยลง เช่น The senator played down the threat of a recession.
  • Play out หมายถึง บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น My date played out a little differently than I imagined.
  • Play off หมายถึง แกล้งทำเป็นไม่อาย ไม่เสียใจ ไม่ประทับใจ เพื่อให้มีผลกระทบกับบางสิ่ง เช่น Although she’s obviously hung over, she’s trying to play it off as food poisoning.
  • Play up หมายถึง เกเร ประพฤติผิด เช่น Children who do not receive enough attention may begin to play up.
  • Play around มี 2 ความหมาย ดังนี้
    1. มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก ไม่มีความรับผิดชอบ เช่น Stop playing around, and get on with your homework.
    2. ทำงานในลักษณะที่ไม่รุนแรง เช่น You could build interesting components called amplifiers and begin playing around amplifiers.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.