วลีกริยาที่ควรรู้เกี่ยวกับ Throw

Throw เป็นคำกริยา ที่แปลว่า โยน เขวี้ยง แต่ถ้าเป็นคำนาม จะมีความหมายว่า ระยะที่ขว้าง การพุ่งเป็นต้น โดยนอกจากนี้เรายังสามารถเห็นคำว่า Throw เป็นวลีกริยาที่มีความหมายแตกต่างกันไปได้อีกมากมาย ดังนั้นนั้นมาดูวลีกริยาของ Throw ที่ควรรู้ดังนี้

  • Throw down หมายถึง วางลง ปลดวางลง เช่น The soldiers threw down their weapons and surrendered.
  • Throw in หมายถึง เพิ่มค่าใช้จ่าย จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นพิเศษ เช่น If you take the large size, we’ll throw in a set of tea towels.
  • Throw away หมายถึง เปลือง หรือ ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เช่น The team threw away its chance at the semifinals.
  • Throw off หมายถึง ไม่ถูกต้อง เอียง แนะนำผิด เช่น The dirt in the apparatus threw off the results.
  • Throw out มี 2 ความหมาย
  1. โยนทิ้งไป ทิ้ง ละทิ้ง เช่น Just throw out that pen if it doesn’t write anymore.
  2. ผลิตออกมาแบบมั่วๆ หรือ สร้างขึ้นแบบสุ่มสี่สุมห้า เช่น This program keeps throwing out errors.
  • Throw on หมายถึงสวมใส่อย่างเร่งรีบ (ใช้กับเสื้อผ้า) เช่น He threw on a T-shirt and raced outside.
  • Throw up หมายถึง สร้าง/ผลิตสิ่งใหม่ที่ไม่ได้คาดหมาย เช่น This system has thrown up a few problem.