รู้จัก Subject Verb Agreement แบบง่ายๆ

Subject Verb Agreement  เป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ ครั้งนี้มารู้จัก Subject Verb Agreement   แบบง่ายๆ กัน โดยถ้าจะแปล Subject Verb Agreement  ก็ได้ว่า เป็นข้อตกลงการใช้คำกริยากับประธานฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าเป็นกฎหรือข้อกำหนดในภาษาอังกฤษก็ว่าได้ว่าประธานแบบไหนถึงจะใช้กริยาแบบไหน ซึ่งมีข้อกำหนดที่ควรรู้ดังนี้

 1. Subjects:
 • ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ให้ใช้กริยาพหูพจน์ เช่น The car looks จะเห็นว่าประธานเป็นเอกพจน์ ก็คือ มีรถเพียงคันเดียว เดียวคือ Car กริยาจึงเป็นพหูพจน์ จากปกติเราใช้ look โดยทำให้เป็นคำกริยารูปพหูพจน์ด้วยการเติม s เป็น  looks  นั่นเอง
 • ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ให้ใช้กริยาเอกพจน์ เช่น The cars look จะเห็นว่าประธานเป็นพหูพจน์ ก็คือ มีรถหลายคัน คือ Cars กริยาจึงเป็นเอกพจน์ โดยใช้ look
 • แต่อย่างไรก็ตาม กฎก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้าง คือ I และ you ที่เป็นประธานเอกพจน์ก็จริง แต่จะยกเว้น ให้ใช้กริยาเป็นเอกพจน์ เช่น I like to go swimming.
 1. Auxiliary verb : do/does /am/is/are/was/were/have/has คำกริยาพวกนี้จะเป็นคำกริยาที่ตกลงกันไว้แล้วว่าใครคู่ใคร กริยาตัวไหนเป็นเอกพจน์ หรือพหูพจน์ ดังนี้
 • กริยาเอกพจน์ do /am/are /were/have ตัวอย่างประโยค The dogs don’t want it.
 • กริยาพหูพจน์ does /is /was /has ตัวอย่างประโยค The dog doesn’t want it.
 1. Modal verb: may/ might /can/could/must/should/will เป็นคำกริยาที่ถือว่าเป็นลักญณะเดียวกับ Auxiliary verb แต่กฎของ Subject Verb Agreement จะแตกต่างกับ Auxiliary verb กล่าวคือ กริยาที่ตามด้วย Modal verb จะไม่มีรูปแบบที่เติม s หรือ es  จะต้องเป็นกริยาที่เป็น infinitive form  เช่น
 • My friends might come.
 • She might come.
 1. Indefinite pronoun: everybody/someone/nobody/anybody/everyone คำเหล่านนี้ปกติจะตามด้วยกริยาที่เติม s หรือ esเสมอ เช่น everybody wants to be loved.
 2. Compound subjects: การที่ประธาน 2 คำเชื่อมกันด้วย and จะตามด้วยกริยาที่เติม s หรือ es เช่น my mum and dad are proud of me.
 3. Group nouns : Club/team/company/family/crowd/class คำเหล่านี้มีโอกาสเป็นประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์ได้ขึ้นอยู่กับความหมาย เช่น
 • The team is organizing the event. หมายถึง ทีมเดียวเป็นหนึ่งเดียวได้จัดงาน
 • The team are meeting today. หมายถึง ทีมที่มีหลายๆคนกำลังประชุมอยู่วันนี้
 1. คำนามบางคำอาจจะมีรูปร่างเหมือนเป็นพหูพจน์ แต่ความจริงแล้วเป็นเอกพจน์ฉะนั้นคำกริยาก็ต้องใช้ให้ถูกต้อง เช่น The news is interested.