ระบบการปกครองภาษาอังกฤษ

ในยุคสมัยของแต่ละประเทศย่อมมีการปกครองในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการอบรมสั่งสอนที่เป็นมรดกจากคนรุ่นหลัง รวมถึงการยอมรับกันในหมู่มากด้วย ครั้งนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับการปกครองแต่ละแบบมาให้ศึกษากันว่าเค้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 • Anarchy หมายถึง อนาธิปไตย
 • Autocracy หมายถึง ระบอบเผด็จการ
 • Communism หมายถึง คอมมิวนิสต์
 • Democracy หมายถึง ประชาธิปไตย
 • Dictatorship หมายถึง อำนาจเผด็จการ
 • Fascism หมายถึง ฟาสซิสต์
 • Federation หมายถึง สหพันธ์ , การจัดตั้งพรรคการเมือง
 • Junta หมายถึง สภา,กลุ่มเล็กๆที่บริหารประเทศ
 • Monarchy หมายถึง การปกครองระบอบราชาธิปไตย
 • Oligarchy หมายถึง คณาธิปไตย
 • Plutocracy หมายถึง วิธีปกครองให้คนมีเงินมีอำนาจ
 • Republic หมายถึง สาธารณรัฐ
 • Technocracy หมายถึง การปกครองประเทศโดยใช้ผู้ชำนาญวิชาการต่างๆ
 • Theocracy หมายถึง การปกครองโดยถือพระเจ้าเป็นผู้ปกครองสูงสุด
 • Totalitarian หมายถึง เผด็จการ
 • Tyranny หมายถึง การปกครองแบบเผด็จการ