มาทำความเข้าใจการใช้ Neither & Either

เวลาเราสนทนากัน ต้องการแสดงความคิดเห็นว่าเราเห็นด้วยนะ หรือไม่เห็นด้วยเช่นกันจะพูดว่าไง นึกถึงคำศัพท์อะไรบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะใช้ Neither & Either โดย neither ถ้าแปลตรงๆ คือ ต่างก็ไม่ ไม่ใช่, ไม่ทั้งสอง ในขณะที่  either ก็แปลได้ว่า เช่นกัน ด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน เมื่อนำมาใช้ในประโยค เราต้องคำนึงถึง auxiliary verb ด้วย ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

I don’t like to drive.
–          Me neither.
–          I don’t either.
–          Neither do I.

I can’t skate.

–          Me neither.
–          I can’t either.
–          Neither can I.

I don’t have a car.

–          Me neither.
–          I don’t either.
–          Neither do I.

I haven’t seen Titanic.

–          Me neither.
–          I haven’t either.
–          Neither have I.

John can’t have peanuts.

–          Me neither.
–          I can’t either.
–          Neither can I.