ประโยคภาษาอังกฤษที่บอกว่า “เธอมีความสามารถ” พูดได้หลายแบบ

การชมหรือพูดถึงบุคคลที่มีความสามารถ มีพรสวรรค์บางอย่าง ถือเป็นบทสนทนาที่น่าสนใจ เราสามารถใช้ประโยคที่หลากหลายในการกล่าวถึงใครบางคนว่าเก่ง มีความสามารถพิเศษได้ หลายแบบ ดังนี้

 • She is talented.
 • She was born to…
 • She’s a natural.
 • She could do it in her sleep.
 • She knows it inside out.
 • She knows….like the back of her hand.
 • She’s in a class of her own.
 • She’s a walking encyclopedia of….
 • She’s the best in the business.
 • She’s very gifted.
 • She’s a ….whiz

จากประโยคข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการพูดชมเชยไปในทิศทางเดียวกัน ประมาณว่า เธอมีพรสวรรค์ เธอเก่งมากในด้าน.. เธอมีความสามารถ… เป็นต้น โดยเราสามารถนำประโยคเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ได้ในบทสนทนาหรือคำพูดเพื่อกล่าวชื่นชมใครบางคนได้ เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดบทพูดหรือคงความต่อเนื่องในการสนทนาให้มีความน่าสนใจต่อไปนั่นเอง