ประโยคชื่นชมคนเก่งเป็นภาษาอังกฤษ

คำชมเชยเป็นประโยคเชิงบวกที่จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกดี ดังนั้นเตรียมตัวจดประโยคชื่นชมคนเก่งไว้ชมคนรอบข้างเป็นภาษาอังกฤษกัน

 • You tried really hard on that.
 • You are one of the most reflective learners I know.
 • You never gave up, even when it was hard.
 • You have such a positive attitude.
 • You have really improved on….
 • That much has been a hard choice to make. You have a lot of integrity.
 • What a creative solution to that problem!
 • You work very well with your classmates.
 • What a great friend you are!
 • Wow, that was brave. Your willingness to take a risk there really paid off.
 • I love how you took ownership of that!
 • That was very responsible thing you did.
 • I like the way you are doing…
 • I admire the way you…
 • You should share that idea with Jan. She would really appreciate learning this from you.
 • You really handle that situation well because….
 • It was brave of you to…
 • I love that you are always prepared for class.
 • I know I can trust you because….