ทำความเข้าใจ Like กับ As แบบง่ายๆ

ในภาษาอังกฤษความหมายของ Like กับ As นั้นโดยทั่วไปมีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน ที่แปลว่า เหมือน หรือ คล้าย แต่หลักการใช้งานจะต่างกัน ในส่วนนี้แหล่ะจะให้ผู้เรียนที่นำไปใช้นั้นอาจจะเกิดความสับสนได้ ฉะนั้นวันนี้มาทำความเข้าใจ Like กับ As แบบง่ายกันเถอะ

Like สามารถใช้ได้ตามตัวอย่างนี้ แต่ไม่สามารถนำ As มาใช้ได้ ดังนี้

  • It’s winter again. I love weather like this. (เราจะไม่ใช้ as this)
  • What a beautiful house! It’s like a castle. (เราจะไม่ใช้ as a castle)
  • What does Marry do? She is a doctor , like me (เราจะไม่ใช้ as me)
  • Be careful! The floor has been polished. It’s like walking on ice. (เราจะไม่ใช้ as walking)

จะเห็นได้ว่าเราจะใช้ like เป็นบุพบท ดังนั้น บุพบทจะตามด้วย คำนาม สรรพนาม หรือ –ing นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ตามโครงสร้างนี้ like + someone/something+ doing +something เช่น It’s sound like a bird crying. หรือบางครั้งเราสามารถให้ความหมาย Like เป็นการยกตัวอย่างได้

As ก็สามารถใช้ได้ในทิศทางความหมาย เงื่อนไขเดียวกัน โดยเราจะใช้ as ก่อน Subject+Verb ดังตัวอย่างนี้

  • You should have done it as I showed you.
  • He left everything as it was.

แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้าง as + S.+ V. ก็สามารถปรับใช้ได้กับ like เช่นกัน He left everything like it was. นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ตามโครงสร้างนี้ได้ คือ Somethings as + subject + verb ในความหมายอื่น เช่น You can do as you like. (do what you like)

เพิ่มเติมสำหรับ as ยังสามารถใช้ได้ในลักษณะนี้ด้วย as you know , as I said , as she expected , as I thought เป็นต้น โดยแบบนี้เป็นการอ้างถึงสิ่งที่รู้อยู่แล้วหรือพูดมาก่อน เช่น As you know , It’s Nancy’s birthday next week. (You know this already.) รู้อยู่แล้วว่าวันเกิด Nancy สัปดาห์หน้า