ทำความเข้าใจ Each และEvery

ปกติเรามักจะพบว่า each และ every นั้นมีความหมายคล้ายๆกันที่ว่า แต่ละ หรือทุกๆ โดยบางครั้งก็สามารถใช้แทนกันได้เลยดังตัวอย่างนี้

 • There are computers in each classroom in the school.
 • There are computer in every classroom in the school.

แต่อย่างไรก็ตาม ทั้ง each และ every ก็ไม่ได้เหมือนกันไปเสียทีเดียวทั้งหมด ก็ยังมีความแตกต่างกันบ้าง ซึ่งเรามาเรียนรู้ความแตกต่างของทั้ง 2 คำว่าต่างกันอย่างไรบ้าง

 • Each :
 • เราจะใช้ each เมื่อต้องการนึกถึงสิ่งต่างๆ ที่แยกออกเป็น ชิ้นๆ เรียงทีละชิ้น ทีละชิ้น แยกออกไป และส่วนใหญ่จะใช้พูดถึงสิ่งของที่มีจำนวนน้อย

ตัวอย่าง : There were five pens on the table. Each pen was a different color.

จากตัวอย่างก็จะพูดถึง ปากกาที่วางอยู่บนโต๊ะจำนวน 5 แท่ง แล้วแต่ละแท่งก็มีสีที่แตกต่างกัน จะเห็นว่าเน้นปากกาแต่ละแท่ง แต่ละแท่ง จึงใช้ Each pen

 • เราจะใช้ each เท่านั้นเมื่อพูดถึงของ 2 สิ่ง

ตัวอย่าง : In football , each team has eleven players. (เราจะไม่ใช้ every team)

 • เราสามารถใช้ each กับคำนาม เช่น each book , each room , each car เป็นต้น
 • เราสามารถใช้ each เองโดดๆได้โดยไม่ต้องมีคำนาม เช่น None of the rooms was the same. Each was different.
 • เราสามารถใช้ each one ได้ เช่น each one was different.
 • เราสามารถใช้ each of (the…./these…../them) เช่น each of the pens is different color.
 • เราสามารถใช้ each วางไว้ตรงกลางหรือท้ายประโยคก็ได้ เช่น These apples cost 15 pence each

 

 • Every:
 • เราจะใช้เมื่อนึกถึงว่าสิ่งนั้นเป็นกลุ่มก้อน หรืออาจจะหมายถึงสิ่งที่เหมือนกันทั้งหมด โดยปกติมักนิยมใช้ every เมื่อพูดถึงสิ่งที่มีจำนวนมาก

ตัวอย่าง : I’d like to visit every country in the world.

จากตัวอย่างหมายถึงว่าอยากจะไปทุกๆประเทศทั่วโลกเลย ซึ่งจากประโยคก็คือประเทศทั่วโลกมีจำนวนมากและพูดแบบเหมาะรวมประเทศ จึงใช้ Every

 • เราจะใช้ every เมื่อพูดถึงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเป็นปกติ

ตัวอย่าง : How often do you exercise? Every day (เราจะไม่ใช้ each day)

 • เราสามรถใช้ every กับคำนามได้เช่นกัน เช่น every book , every room , every car เป็นต้น
 • เราไม่สามารถใช้ every เดี่ยวๆ ได้ แต่เราสามารถ ใช้เป็น every one ได้ เช่น

Nick: Have you watched all these movies?

Nancy: Yes, every one.

 • เราสามารถใช้ every one of….. ได้ แต่ไม่ใช้ every of เช่น I’ve read every one of those books. (เราจะไม่ใช้ every of those book.)