ตัวเลข Prefixes ที่น่าเรียนรู้ในภาษาอังกฤษ

มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลข Prefixes เถอะ เพราะเรื่องตัวเลข Prefixes นั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากในการนำมาใช้ ถ้าเรารู้ความหมายของ Prefixes ของตัวเลขแต่ละตัวจะทำให้เราวิเคราะห์คำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้น สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า Prefixes คืออะไร จะขออธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า  Prefixes คือคำนำหน้า หรือคำที่เติมเข้าไปด้านหน้าของคำศัพท์แล้วทำให้ความหมายของคำศัพท์คล้อยไปตาม Prefixes นั้นๆ มาดู Prefixesของจำนวนตัวเลขและปริมาณกัน

 • 1= Uni– แปลว่า หนึ่ง หนึ่งเดียว (one , Single) เช่น Uniform มีรูปแบบเดียว เครื่องแบบ
 • 1= Mono- แปลว่า หนึ่ง หนึ่งเดียว (one , Single) เช่น Monotone เสียงเดียว
 • 2 = Bi- แปลว่า สอง (two) เช่น Bimonthly รายสองเดือน
 • 2 = Di- แปลว่า สอง (two) เช่น Diameter เส้นผ่าศูนย์กลาง (ผ่าแล้วจะได้ 2 ฝั่ง)
 • 3 = Tri- แปลว่า สาม (three) เช่น Triangle สามเหลี่ยม
 • 4 = Quadri- / Quadru- แปลว่า สี่ (Four) เช่น Quadruped สี่เท้า
 • 4 = Tetra- แปลว่า สี่ (Four) เช่น Tetrahedron จตุรมุข
 • 5 = Penta- แปลว่า ห้า (Five) เช่น Pentagon รูปห้าเหลี่ยม
 • 6 = Hex(a)- / Sex(a)- แปลว่า หก (Six) เช่น Hexagon รูปหกเหลี่ยม , Sextet คณะหกคน
 • 10 = Deca- แปลว่า สิบ (Ten) เช่น Decade  รอบสิบปี
 • 100 = Cen- แปลว่า ร้อย (Hundred) เช่น Centimeter เซนติเมตร (หนึ่งร้อยเมตร)
 • 1,000 = Kilo- แปลว่า พัน (Thousand) เช่น Kilogram หนึ่งพันกรัม
 • Demi- / Hemi- /Semi- แปลว่า ครึ่งซีก ผ่า  (Half) เช่น Semicircle ครึ่งวงกลม
 • Multi- แปลว่า มากกว่าหนึ่ง มาก  (Many) เช่น multicolored หลายสี
 • Poly- แปลว่า มากกว่าหนึ่ง มาก (Many) เช่น Polysyllable หลายพยางค์