ตัวอย่างประเภทประโยคภาษาอังกฤษ

ประโยคในภาษาอังกฤษนั้น มี 4 แบบ ที่เราจะสามารถนำมาใช้ในการเขียนหรือพูดภาษาอังกฤษให้มีความหลากหลาย ขยายความ และสื่อสารไปยังผู้รับสารได้อย่างเข้าใจ โดยประโยคทั้ง 4 ประเภทมีดังนี้

 1. Simple sentence เป็นประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่าย ไม่ได้มีความซับซ้อน

ตัวอย่าง

 • The teacher had a conversation with the student’s parents.
 • I found a dollar on the street.
 • She love to eat chocolate ice cream.
 1. Compound sentence เป็นประโยคที่รวม Simple sentence เข้าด้วยกัน โดยมีคำเชื่อมมาเชื่อม

ตัวอย่าง

 • I found a dollar on the street, so I went to the candy store.
 • She love to eat chocolate ice cream, but it makes her tummy hurt.

 

 1. Complex sentence เป็นประโยคที่มีความซับซ้อน โดยในประโยคจะประกอบด้วยประโยคหลักและประโยคขยายข้อความ

ตัวอย่าง

 • Because I found a dollar on the street, I went to the candy store.
 • Even though she loves to eat cholate ice cream, it makes her tummy hurt.

 

 1. Compound – complex เป็นประโยคความซ้อนที่รวมประโยคความซ้อนเข้าด้วยกัน

ตัวอย่าง

 • Because I found a dollar on the street, I went to the candy store, and I bought a lollipop.
 • As much as he loves cats, he hates dogs!