ด้วยเหมือนกัน So และ Too!!

ในภาษาอังกฤษ ถ้าเราจะพูดว่า ด้วยเหมือนกัน เช่นกัน ปกติเราก็จะใส่ท้ายประโยคว่า too! ซึ่งนอกเหนือจากนี้จะมีวิธีบอกว่าด้วยเหมือนกันด้วยการนำ So เข้ามาใช้นั่นเอง โดยหลักการใช้จะเป็นโครงสร้างนี้ So+Auxiliary(oe be/have)+Subject เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นมาดูตัวอย่างกันดีกว่า

คนแรกพูดว่า… คนที่สองพูดว่า… เทียบเท่า
I am happy. So am I I am happy too.
You are making a noise. So are you. You are making a noise too.
He had eaten too much. So had I. He had eaten too much too.
They have finished early. So have I. I have finished early too.
He should study more. So should I. I should study more too.
She will win an award. So will I. I will win an award too.
I would like a cup of tea. So would I. I would like a cup too.
We could see the stars. So could I. I could see the stars too.
She can play the piano. So can I. I can play the piano too.
I watched a movie last week. So did I. I watched a movie last week too.
We were late. So were they. They were late too.
I was tired this morning. So was I I was tired too.
Sean likes cake. So does Katy. Katy likes cake too.
I need more money. So do I. I need more money too.