ด้วยเหมือนกัน So และ Too!!

ในภาษาอังกฤษ ถ้าเราจะพูดว่า ด้วยเหมือนกัน เช่นกัน ปกติเราก็จะใส่ท้ายประโยคว่า too! ซึ่งนอกเหนือจากนี้จะมีวิธีบอกว่าด้วยเหมือนกันด้วยการนำ So เข้ามาใช้นั่นเอง โดยหลักการใช้จะเป็นโครงสร้างนี้ So+Auxiliary(oe be/have)+Subject เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นมาดูตัวอย่างกันดีกว่า

คนแรกพูดว่า…คนที่สองพูดว่า…เทียบเท่า
I am happy.So am II am happy too.
You are making a noise.So are you.You are making a noise too.
He had eaten too much.So had I.He had eaten too much too.
They have finished early.So have I.I have finished early too.
He should study more.So should I.I should study more too.
She will win an award.So will I.I will win an award too.
I would like a cup of tea.So would I.I would like a cup too.
We could see the stars.So could I.I could see the stars too.
She can play the piano.So can I.I can play the piano too.
I watched a movie last week.So did I.I watched a movie last week too.
We were late.So were they.They were late too.
I was tired this morning.So was II was tired too.
Sean likes cake.So does Katy.Katy likes cake too.
I need more money.So do I.I need more money too.