ดูโครงสร้าง Question tags แบบเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

Question tags เป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นทางการ ไม่นิยมนำมาใช้เป็นภาษาเขียน แต่อย่างไรก็ตามฝรั่งมักจะนำ Question tags มาใช้ในการพูดเสียมากกว่า เพื่อให้เป็นการพูดคุยต่อบทสนทนาซึ่งกันและกัน หรือบางครั้งเรียกว่า Keep the conversation open. ซึ่ง Question tags นั้นมักใช้ Auxiliary มาช่วยในโครงสร้าง รูปแบบของ Question tags นั้นมักจะมีประโยคส่วนหน้าขัดแย้งกับประโยคส่วนหลัง เช่น ถ้าประโยคแรกเป็นบวกประโยคหางต่อท้ายก็เป็นลบและตามด้วยเครื่องหมาย ? แต่ถ้าเมื่อไหร่ประโยคแรกเป็นลบประโยคต่อท้ายก็จะเป็นบวกและตามด้วยเครื่องหมาย ?  เพื่อให้เห็นภาพลองดูตารางตัวอย่างด้านล่างประกอบ

ประโยคส่วนหน้า (Statement)ประโยคส่วนหลัง (Question tags)
+ ประโยคบวก : Positive statement

An apple is red,

– ประโยคลบ : Negative tag

isn’t it?

– ประโยคลบ: Negative statement

You don’t like me,

+ ประโยคบวก: Positive tag

do you?

 

จากตารางดังกล่าวจะเห็นว่าทั้งประโยคหน้าและประโยคหลังจะใช้กริยาตัวเดียวกันที่เป็น Auxiliary Verb แต่จะแตกต่างกันในส่วนของ Positive หรือ Negative ในตัว Auxiliary Verb เท่านั้นเอง