ชุดคำศัพท์ที่ควรรู้ถ้าจะอธิบายกราฟต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

การอธิบายกราฟประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม เป็นต้น หลักการอธิบายหรือสรุปควรเขียนจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด โดยใช้ขั้นตอนดังนี้

 1. Highest / Most popular
 2. Next / Followed by
 3. The least popular / Lowest

แต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งกราฟก็มีความหลากหลาย เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถใส่คำศัพท์ต่างๆเพื่อไปขยายการอธิบายของกราฟนั้นๆได้ มาดูชุดคำศัพท์ในการอธิบายกราฟที่ควรรู้กัน

 • About = เกือบ ใกล้ๆ
 • Almost identical = เกือบจะเท่ากัน
 • Ambiguous = มีสองนัย
 • Approximately = ประมาณ
 • Around = ประมาณ ราว
 • Climb = ไต่
 • Closely followed by = อย่างใกล้ชิดตามมาด้วย
 • Close to = ใกล้กับ ติดกับ
 • Crossover = จุดตัด
 • Decline = น้อย ลาดลง
 • Decrease = ลดลง
 • Dramatically = อย่างสมเหตุสมผล
 • Drop = ตก เลื่อน
 • Exactly = อย่างแน่นอน แม่นยำ เป๊ะ
 • Fall = ตก ร่วง หล่น
 • Fluctuation = ความผันผวน ,การแกว่งไปมา
 • Gradually = ค่อยๆ ทีละน้อย
 • Grew = เติบโต
 • Half that number = ครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้น
 • Highest = สูงสุด
 • Identical = เหมือนกัน,เดียวกัน
 • In complete contrast = ในทางตรงกันข้าม
 • In total contrast = ในทางตรงกันข้าม
 • Increase = เพิ่ม
 • Just over = เหนือขึ้นมา
 • Just under = ต่ำลงมา
 • Leveled off = ลดระดับลง
 • Like = เหมือนกับ ราวกับ
 • Lowest trough = รางต่ำสุด
 • Majority = ส่วนใหญ่
 • Mean = เฉลี่ย กลาง
 • Minority = ส่วนน้อย
 • More than half = มากกว่าครึ่ง
 • Only 2 percent = มีเพียง 2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
 • Overall = ทั้งหมด
 • Peak = จุดสูงสุด
 • Period = ระยะเวลา
 • Plummet = ดิ่ง
 • Point = จุด
 • Remain stable = ยังคงมีเสถียรภาพ
 • Remain steady = คงที่
 • Respectively = ตามลำดับ
 • Rise = ขึ้น
 • Sharply increased = เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • Significantly = อย่างน่าสังเกต , อย่างสำคัญ
 • Similar = คล้ายคลึงกัน
 • Slight = เล็กน้อย
 • Slight increase = เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 • Steady increase = เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • Surpassing = ที่เหนือกว่า
 • Unlike = แตกต่าง
 • Variation = การเปลี่ยนแปลง