ชื่อส่วนราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อส่วนราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นภาษาอังกฤษ Organization of the Office of the Judiciary

หน่วยงานส่วนกลาง Central Offices and Divisions
1. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม Office of the Judicial Administration Commission
2. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม Office of the Judicial Commission
3. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม Office of the Commission for Judicial Service
4. สำนักบริหารกลางและสวัสดิการ Office of Central Administration and Welfare
5. กองการต่างประเทศ International Affairs Division
6. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม Academic Resources Center
7. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ Information and Public Relations Division
8. กองออกแบบและก่อสร้าง Design and Construction Division
9. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม Judicial Training Institute

10. สำนักการคลัง Office of Finance
11. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology
12. สำนักระงับข้อพิพาท Alternative Dispute Resolution Office
13. สำนักแผนงานและงบประมาณ Office of Planning and Budget
14. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม Office of Judicial and Legal Affairs
15. สถาบันวิจัยรพี่พัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research Institute
16. กองบริหารทรัพย์สิน Assets Administration Division
17. สำนักพัฒนาระบบงาน Office of System Development
18. กองสวัสดิการศาลยุติธรรม Welfare Division
19. กองรักษาความปลอดภัยและสถานที่ Security Division

หน่วยงานของศาลสูง Offices of High Courts
20. สำนักประธานศาลฎีกา Office of the President of the Supreme Court
21. สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา Administrative Office of the Supreme Court
22. สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ Administrative Office of the Court of Appeal
23. สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 1 Administrative Office of the Court of Appeal, Region I
24. สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 Administrative Office of the Court of Appeal, Region II
25. สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 3 Administrative Office of the Court of Appeal, Region III
26. สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 4 Administrative Office of the Court of Appeal, Region IV
27. สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 Administrative Office of the Court of Appeal, Region V
28. สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 6 Administrative Office of the Court of Appeal, Region VI
29. สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 7 Administrative Office of the Court of Appeal, Region VIl
30. สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 8 Administrative Office of the Court of Appeal, Region VIII
31. สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 9 Administrative Office of the Court of Appeal, Region IX

หน่วยงานของศาลชั้นต้นในกรุงเทพฯ และศาลชำนัญพิเศษ Offices of Courts of First Instance in Bangkok and Specialized Courts
32. สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง Administrative Office of the Civil Court
33. สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ Administrative Office of the Bangkok South Civil Court
34. สำนักอำนวยการประจำตาลแพ่งธนบุรี Administrative Office of the Thon Buri Civil Court
35. สำนักอำนวยการประจำตาลอาญา Administrative Office of the Criminal Court
36. สำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ Administrative Office of the Bangkok South Criminal Court
37. สำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรี Administrative Office of the Thon Buri Criminal Court
38. สำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและ Administrative Office of the Central ครอบครัวกลาง Juvenile and Family Court
39. สำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง Administrative Office of the Central Labour Court
40. สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 1 Administrative Office of the Labour Court, Region I
41. สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 2 Administrative Office of the Labour Court, Region II
42. สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 3 Administrative Office of the Labour Court, Region III
43. สำนักงานประจำศาลแรงงานภาต 4 Administrative Office of the Labour Court, Region IV
44. สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5 Administrative Office of the Labour Court, Region V
45. สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 6 Administrative Office of the Labour Court, Region VI
46. สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 7 Administrative Office of the Labour Court, Region VII
47. สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 8 Administrative Office of the Labour Court, Region VIII
48. สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 9 Administrative Office of the Labour Court, Region IX
49. สำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง Administrative Office of the Central Tax Court
50. สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง Administrative Office of the Central Intellectual Property and International Trade Court
51. สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง Administrative Office of the Central Bankruptcy Court

หน่วยงานของศาลชั้นต้นในภูมิภาค Offices of Courts of First Instance in Regions
52. สำนักตาลยุติธรรมประจำภาค 1 Administrative Office of the Court of Justice, Region I
53. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 Administrative Office of the Court of Justice, Region II
54. สำนักตาลยุติธรรมประจำภาค 3 Administrative Office of the Court of Justice, Region III
55. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 Administrative Office of the Court of Justice, Region IV
56. สำนักตาลยุติธรรมประจำภาค 5 Administrative Office of the Court of Justice, Region V
57. สำนักตาลยุติธรรมประจำภาค 6 Administrative Office of the Court of Justice, Region VI

58. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 Administrative Office of the Court of Justice, Region VII
59. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 Administrative Office of the Court of Justice, Region VIII
60. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 Administrative Office of the Court of Justice, Region IX
61. สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 Office of the Chief Justice, Region I
62. สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 Office of the Chief Justice, Region II
63. สำนักงานอริบตีผู้พิพากษาภาค 3 Office of the Chief Justice, Region III
64. สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 Office of the Chief Justice, Region IV
65. สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 Office of the Chief Justice, Region V
66. สำนักงานอริบตีผู้พิพากษาภาค 6 Office of the Chief Justice, Region VI
67. สำนักงานอริบตีผู้พิพากษาภาค 7 Office of the Chief Justice, Region VIl
68. สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 Office of the Chief Justice, Region VII
69. สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Chief Justice, Region IX
70. สำนักอำนวยการประจำศาล… Administrative Office of the…
71. สำนักงานประจำศาล… Administrative Office of the…
72. พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ Court Museum of Thailand and Archives