ชื่อฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงานสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงานสำนักงานศาลยุติธรรม ภาษาอังกฤษ Sections/Sub-divisions/Units of the Office of the Judiciary

หน่วยงานส่วนกลาง Central Offices and Divisions
1. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม Office of the Judicial Administration Commission
1.1. กลุ่มช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
1.2. กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม Secretarial Section of the Judicial Administration Commission
1.3. กลุ่มกฎหมายและระเบียบ Laws and Regulations Section
1.4. กลุ่มวิชาการ Technical Affairs Section

2. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม Office of the Judicial Commission
2.1. กลุ่มช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
2.2. กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม Secretarial Section of the Judicial Commission
2.3. กลุ่มวิชาการงานบุคคล Personnel Section
2.4.กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง Recruitment and Appointment Section
2.5. กลุ่มวินัย ทะเบียนประวัติ และข้อมูลบุคคล Discipline and Personnel Records Section

3. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม Office of the Commission for Judicial Service
3.1. กลุ่มช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
3.2. กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม Secretarial Section of the Commission for Judicial Service
3.3. กลุ่มวิชาการงานบุดดล Personnel Section
3.4. กลุ่มตำแหน่งและอัตรากำลัง Position and Manpower Section
3.5. กลุ่มวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม Discipline and Merit System Protection Section
3.6. กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง Recruitment and Appointment Section
3.7. กลุ่มประเมินและข้อมูลบุคคล Personnel Assessment and Records Section

4. สำนักบริหารกลางและสวัสดิการ Office of Central Administration and Welfare
4.1. กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ Administrative Support and Coordination Section
4.2. กลุ่มสารบรรณกลางและข้อมูลสารสนเทศ Central Correspondence and Information Section

5. กองการต่างประเทศ International Affairs Division
5.1. กลุ่มงานช่วยอำนวยการ Administrative Support Sub-Division
5.2. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ Foreign Affairs Sub-Division
5.3. กลุ่มงานล่ามและการแปล Interpreter and Translation Sub-Division

6. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม Academic Resources Center
6.1. กลุ่มงานช่วยอำนวยการ Administrative Support Unit
6.2. กลุ่มงานบริการสารสนเทศ Information Service Unit
6.3. กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ Information Development Unit
6.4. กลุ่มงานเอกสารพิเศษทางกฎหมาย Special Legal Document Unit
6.5. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ Information System Development Unit
6.6. กลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล Court Library Support Unit
6.7. กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และเอกสารจดหมายเหตุ Court Museum and Archives Unit

7. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ Information and Public Relations Division
7.1. กลุ่มงานช่วยอำนวยการ Administrative Support Sub-Division
7.2. กลุ่มงานข้อมูลการประชาสัมพันธ์ Public Relations Information Sub-Division
7.3. กลุ่มงานโฆษกและเผยแพร่ข่าว Spokesperson and Publication Sub-Division
7.4. กลุ่มงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Media Production Sub-Division

8. กองออกแบบและก่อสร้าง Design and Construction Division
8.1. กลุ่มงานช่วยอำนวยการ Administrative Support Sub-Division
8.2. กลุ่มงานสถาปัตยกรรม Architecture Sub-Division
8.3. กลุ่มงานวิศวกรรม Engineering Sub-Division
8.4. กลุ่มงานสำรวจและควบคุมการก่อสร้าง Survey and Construction Supervision Sub-Division
8.5. กลุ่มงานประมาณราคา Price Appraisal Sub-Division

9. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ Judicial Training Institute
ศาลยุติธรรม
9.1. กลุ่มช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
9.2. กลุ่มการคลัง Finance Section
9.3. กลุ่มนโยบายและแผนการพัฒนา Policy and Development Planning Section
9.4. กลุ่มเทคโนโลยีการฝึกอบรม Instructional Technology Section
9.5. วิทยาลัยขราชการตุลาการศาลยุติธรรม Judges Training Academy
9.6. วิทยาลัยข้าราชการศาลยุติธรรม Judicial Officers Training Academy
9.7. วิทยาลัยการยุติธรรม National Justice Academy

10. สำนักการคลัง Office of Finance
10.1. กลุ่มช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
10.2. กลุ่มการเงิน Finance Section
10.3. กลุ่มการบัญชี Accounting Section
10.4. กลุ่มบริหารและควบคุมงบประมาณ Administration and Budget Control Section
10.5. กลุ่มวิชาการเงินและบัญชี Finance and Accounting Affairs Section
11. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology
11.1. กลุ่มช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
11.2. กลุ่มระบบงานคอมพิวเตอร์ Computer System Section
11.3. กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network System Section
11.4. กลุ่มสนับสนุนและให้บริการระบบงานคอมพิวเตอร์ Computer Support and Service Section

12. สำนักระงับข้อพิพาท Alternative Dispute Resolution Office
12.1. กลุ่มช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
12.2. สถาบันอนุญาโตตุลาการ Thai Arbitration Institute
12.3. ตูนยีไกลเกลี่ยข้อพิพาท Thai Mediation Center
12.4. ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก ADR Knowledge Center
12.5. ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก ADR Training and Promotion Center

13. สำนักแผนงานและงบประมาณ Office of Planning and Budget
13.1. กลุ่มช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
13.2. กลุ่มระบบข้อมูลและสถิติ Data System and Statistics Section
13.3. กลุ่มนโยบายและแผน Policy and Planning Section
13.4. กลุ่มติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ Administrative Monitoring and Evaluation Section
13.5. กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ Budget Analysis Section
– กลุ่มงานงบประมาณภาพรวม – Gross Budget Unit
– กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ – Budget Analysis Unit

14. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรรม Office of Judicial and Legal Affairs
14.1. กลุ่มช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
14.2. กลุ่มพัฒนากฎหมาย Legal Development Section
14.3. กลุ่มนิดิการ Legal Affairs Section
14.4. กลุ่มประสานความร่วมมือทางกฎหมาย Legal Cooperation Section
14.5. กลุ่มเอกสารวิชาการ Legal Document Section

15. สถาบันวิจัยรพี่พัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research Institute
15.1. กลุ่มงานช่วยอำนวยการ Administrative Support Unit
15.2. กลุ่มงานนโยบายและแผนการวิจัย Policy and Research Planning Unit
15.3. กลุ่มงานวิจัย Research Unit
15.4. กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัย Research Support Unit

16. กองบริหารทรัพย์สิน Assets Administration Division
16.1. กลุ่มงานช่วยอำนวยการ Administrative Support Sub-Division
16.2. กลุ่มงานจัดหาและควบคุมพัสดุ Supply Procurement and Control Sub-Division
16.3. กลุ่มงานอาคารสถานที่ Premises Sub-Division
16.4. กลุ่มงานยานพาหนะ Transportation Sub-Division
16.5. กลุ่มงานวิชาการพัสดุ Supply Analysis Sub-Division

17. สำนักพัฒนาระบบงาน Office of System Development
17.1. กลุ่มช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
17.2. กลุ่มนโยบายและแผนพัฒนา Policy and Development Planning Section
17.3. กลุ่มพัฒนาระบบและมาตรฐานงาน System and Standard Development Section
17.4. กลุ่มติดตามและประเมินผลการพัฒนา Monitoring and Evaluation Section
ระบบงาน

18. กองสวัสดิการตาลยุติธรรม* Welfare Division
18.1. กลุ่มงานช่วยอำนวยการ Administrative Support Sub-Division
18.2. กลุ่มงานบริหารสวัสดิการ Welfare Administration Sub-Division
18.3. กลุ่มงานจัดหาและพัฒนาสวัสดิการ Welfare Provision and Development Sub-Division

19. กองรักษาความปลอดภัยและสถานที่ Security Division
19.1. กลุ่มงานช่วยอำนวยการ Administrative Support Sub-Division
19.2. กลุ่มงานระบบรักษาความปลอดภัย Security System Sub-Division
19.3. กลุ่มงานสื่อสาร Communication Sub-Division
19.4. กลุ่มงานประสานนโยบาย Policy and Coordination Sub-Division

หน่วยงานของศาลสูง Offices of High Courts
20. สำนักประธานศาลฎีกา Office of the President of the Supreme Court
20.1. ส่วนช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
20.2. ส่วนกิจการประธานศาลฎีกาและรัฐพิธี President of the Supreme Court Affairs and Protocol Section
20.3. ส่วนประสานนโยบาย Policy and Coordination Section
20.4. ส่วนกฎหมายและระเบียบ Laws and Regulations Section

21. สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา Administrative Office of the Supreme Court
21.1. ส่วนช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป – General Administration Unit
– กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ – Technical Affairs and Tactical Planning Unit
21.2. ส่วนคลัง Finance Section
21.3. ส่วนคดี Litigation Section
– กลุ่มงานคดี – Litigation Unit
– กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ – Public Relations and Services
21.4. ส่วนคำสั่งคำร้อง Order and Motion Section
– กลุ่มงานคำร้องทั่วไป – General Motion Unit
– กลุ่มงานคำร้องขอปล่อยชั่วคราว – Application for Provisional Release Unit
21.5. ส่วนคำพิพากษา Judgment Section
– กลุ่มงานดำเนินการก่อนสั่งออกคำพิพากษา – Pre–Judgment Unit
– กลุ่มงานตำเนินการหลังสั่งออกคำพิพากษา – Post-Judgment Unit
– กลุ่มงานพิมพ์คำพิพากษา – Judgment Typing Unit

21.6. ส่วนนิติการ Legal Affairs Section
– กลุ่มงานประชุมใหญ่ – Plenary Meeting Unit
– กลุ่มงานประจำองค์คณะ – Quorum Unit
– กลุ่มงานแผนกคดีพิเศษ – Special Division Unit
– กลุ่มงานสนับสนุนผู้ช่วยผู้พิพากษา – Research Justice Support Unit
21.7. ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล Secretarial Section of the Commission on Jurisdiction of Courts
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป – General Administration Unit
– กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ – Promotion and Dissemination Unit
– กลุ่มงานดำเนินการข้อพิพาท – Court Jurisdiction Management Unit
21.8. แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา Criminal Division for Persons Holding Political Positions of the Supreme Court
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป – General Administration Unit
– กลุ่มงานบริหารคดี – Case Management Unit
21.9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information Technology and Communication Center
– กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน Internet – Internet System Development Unit
– กลุ่มงานเครือข่าย – Network Unit
– กลุ่มงานบริการและซ่อมบำรุง – Service and Maintenance Unit
21.10. ศูนย์วิชาการงานคดี Litigation Affairs Center

22. สำนักอำนวยการประจำตาลอุทธรณ์ / ศาลอุทธรณ์ภาค…(1-9) Administrative Office of the Court of Appeal / Court of Appeal, Region… (I – IX)
22.1. ส่วนช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป – General Administration Unit
– กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ – Technical Affairs and Tactical Planning Unit
22.2. ส่วนคลัง Finance Section
22.3. ส่วนคดี Litigation Section
– กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์- Public Relations and Services
– กลุ่มงานคดี – Litigation Unit
22.4. ส่วนคำสั่งคำร้อง Order and Motion Section
22.5. ส่วนคำพิพากษา Judgment Section
22.6. ส่วนนิติการ Legal Affairs Section

หน่วยงานของศาลนต้นในกรุงเทพฯ Offices of Courts of First Instance in Bangkok
23. สำนักอำนวยการประจำศาลแพง/ Administrative Office of the Civil Court/
แพ่งกรุงเทพใต้แพ่งธนบุรี Bangkok South Civil Court/ Thon Buri Civil Court
23.1. ส่วนช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป – General Administration Unit
– กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ – Technical Affairs and Tactical Planning Unit
23.2. ส่วนคลัง Finance Section
– กลุ่มงานการเงิน – Finance Unit
– กลุ่มงานบัญชีและงบประมาณ – Accounting and Budget Unit
23.3. ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ Public Relations and Services
– กลุ่มงานบริการประชาชน – Public Service Unit
– กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ – Public Relations Unit
23.4. ส่วนคดีระหว่างพิจารณา Pre-Judgment Section
– กลุ่มงานรับคำคู่ความและงานหมาย – Case Filing and Summons Unit
– กลุ่มงานเก็บสำนวนคดีดำ – Black Case Collection Unit
– กลุ่มงานนิติกรองค์คณะและหน้าบัลลังก์ – Legal Officers for Quorum and Court Room Service Unit
23.5. ส่วนคตีหลังคำพิพากษา Post-Judgment Section
– กลุ่มงานสารบบและคำพิพากษา – Docket and Judgment Unit
– กลุ่มงานเก็บสำนวนคดีแดง – Red Case Collection Unit
– กลุ่มงานอุทธรณ์ฎีกา – Appeal Unit
23.6. ส่วนไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาท Mediation and Compromise Section

24. สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา/อาญากรุงเทพใต้/อาญาธนบุรี Administrative Office of the Criminal Court/ Bangkok South Criminal Court/ Thon Buri Criminal Court
24.1. ส่วนช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป – General Administration Unit
– กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ – Technical Affairs and Tactical Planning Unit
24.2. ส่วนคลัง Finance Section
24.3. ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ Public Relations and Services
– กลุ่มงานบริการประชาชน – Public Service Unit
– กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ – Public Relations Unit
– กลุ่มงานบังคับคดี – Execution Unit
24.4. ส่วนจัดการงานคดี Litigation Section
– กลุ่มงานคดีก่อนคำพิพากษา – Pre-Judgment Unit
– กลุ่มงานคดีหลังคำพิพากษา – Post-Judgment Unit
24.5. ส่วนช่วยพิจารณาคดี Trial Support Section
– กลุ่มงานหน้าบัลลังก็ – Court Room Service Unit
– กลุ่มงานสนับสนุนงานคดี และนิติกรองค์คณะ – Case Support and Legal Officers for Quorum Unit
– กลุ่มงานคำพิพากษา – Judgment Unit
24.6. ส่วนไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาท Mediation and Compromise Section

25. สำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง Administrative Office of the Central Juvenile and Family Court
25.1. ส่วนช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป – General Administration Unit
– Technical Affairs and Tactical Planning – กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ Unit
– กลุ่มงานกิจการผู้พิพากษาสมทบ – Lay Judge Affairs Unit
25.2. ส่วนคลัง Finance Section
25.3. ส่วนส่งเสริมและวิชาการ Promotion and Technical Affairs Section
25.4. ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ Public Relations and Services
– กลุ่มงานบริการประชาชน – Public Service Unit
– กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ – Public Relations Unit
25.5. ส่วนคดี Litigation Section
– กลุ่มงานรับคำคู่ความ – Case Filing Unit
– กลุ่มงานเก็บสำนวน – Case Collection Unit
25.6. ส่วนช่วยพิจารณาคดี Trial Support Section
25.7. ส่วนไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาท Mediation and Compromise Section

หน่วยงานของศาลชำนัญพิเศษ Offices of Specialized Courts
26. สำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง Administrative Office of the Central Labour Court
26.1. ส่วนช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป – General Administration Unit
– กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ – Technical Affairs and Tactical Planning Unit
– กลุ่มงานกิจการผู้พิพากษาสมทบ – Lay Judge Affairs Unit
26.2. ส่วนคลัง Finance Section
– กลุ่มงานการเงินบัญชีและงบประมาณ – Finance, Accounting and Budget Unit
– กลุ่มงานการเงินบังคับคดี – Financial Execution Unit
26.3. ส่วนคดี Litigation Section
– กลุ่มงานรับคำคู่ความ – Case Filing Unit
– กลุ่มงานเก็บสำนวน – Case Collection Unit
26.4. ส่วนนิติการ Legal Affairs Section
– กลุ่มงานให้คำปรึกษากฎหมาย – Legal Advising Unit
– กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ – Public Relations Unit
– กลุ่มงานบังคับคดี – Execution Unit
26.5. ส่วนช่วยพิจารณาคดี Trial Support Section
– กลุ่มงานสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี – Trial and Adjudication Support Unit
26.6. ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท Mediation and Compromise Section

27. สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค… (1-9) Administrative Office of the Labour Court, Region… (I – IX)
27.1. กลุ่มงานช่วยอำนวยการ Administrative Support Unit
27.2. กลุ่มงานคลัง Finance Unit
27.3. กลุ่มงานคตี Litigation Unit
27.4. กลุ่มงานนิติการและไกลเกลี่ยประนอมข้อพิพาท Legal Affairs, Mediation and Compromise Unit

28. สำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง Administrative Office of the Central Tax Court
28.1. ส่วนช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป – General Administration Unit
– กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ – Technical Affairs and Tactical Planning Unit
28.2. ส่วนคลัง Finance Section
28.3. ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ Public Relations and Services
28.4. ส่วนบริหารงานคดี Case Management Section
– กลุ่มงานคดีก่อนคำพิพากษา – Pre-Judgment Unit
– กลุ่มงานคดีหลังคำพิพากษา – Post-Judgment Unit
28.5. ส่วนวิชาการงานคดี Litigation Affairs Section

29. สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง Administrative Office of the Central Intellectual Property and International Trade Court
29.1. ส่วนช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป – General Administration Unit
– กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ – Technical Affairs and Tactical Planning Unit
29.2. ส่วนคลัง Finance Section
29.3. ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ Public Relations and Services

29.4. ส่วนคดี Litigation Section
– กลุ่มงานรับดำคู่ความ – Case Filing Unit
– กลุ่มงานเก็บสำนวน – Case Collection Unit
29.5. ส่วนช่วยพิจารณาคดี Trial Support Section
– กลุ่มงานนิติการคดีทรัพย์สินทางปัญญา – Intellectual Property Legal Affairs Unit
– กลุ่มงานนิติการคดีการค้าระหว่างประเทศ – International Trade Legal Affairs Unit
– กลุ่มงานหน้าบัลลังก็ – Court Room Service Unit
29.6. ส่วนกิจการพิเศษและการต่างประเทศ Case Development and International Affairs Section
29.7. ส่วนไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาท Mediation and Compromise Section

30. สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง Administrative Office of the Central Bankruptcy Court
30.1. ส่วนช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป – General Administration Unit
– กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ – Technical Affairs and Tactical Planning Unit
30.2. ส่วนคลัง Finance Section
30.3. ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ Public Relations and Services
30.4. ส่วนดดี Litigation Section
– กลุ่มงานรับคำคู่ความ – Case Filing Unit
– กลุ่มงานเก็บสำนวน – Case Collection Unit

หน่วยงานของศาลชั้นต้นในภูมิภาค Offices of Courts of First Instance in Regions
31. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค…(1-9) Administrative Office of the Court of Justice, Region… (I – IX)
31.1. ส่วนช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
31.2. ส่วนคลัง Finance Section
31.3. ส่วนวิชาการและงานคดี Technical Affairs and Litigation Section
31.4. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Section
31.5. ส่วนวิชาการด้านงานบุคคล Personnel Section
31.6. ส่วนแผนงานและงบประมาณ Planning and Budget Section

32. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัต… / ศาลแขวง Administrative Office of the …* Provincial Court / …* Kwaeng Court…
32.1. ส่วนช่วยอำนวยการ Administrative Support Section
32.2. ส่วนคลัง Finance Section
32.3. ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ Public Relations and Services
32.4. ส่วนคดี Litigation Section
32.5. ส่วนช่วยพิจารณาคดื Trial Support Section
32.6. ส่วนไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาท Mediation and Compromise Section

33. สำนักงานประจำศาลจังหวัด… /ศาลแขวง… Administrative Office of the ….* Provincial Court /…* Kwaeng Court
33.1. กลุ่มงานช่วยอำนวยการ Administrative Support Unit
33.2. กลุ่มงานคลัง Finance Unit
33.3. กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ Public Relations and Services
33.4. กลุ่มงานคดี Litigation Unit
33.5. กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี Trial Support Unit
33.6. กลุ่มงานไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาท Mediation and Compromise Unit

34. สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด… Administrative Office of the …* Juvenile and Family Court
34.1. กลุ่มงานช่วยอำนวยการ Administrative Support Unit
34.2. กลุ่มงานคลัง Finance Unit
34.3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน Public Relations and Services
34.4. กลุ่มงานคดี Litigation Unit
34.5. กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี Trial Support Unit
34.6. กลุ่มงานไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาท Mediation and Compromise Unit