ชื่อตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม ภาษาอังกฤษ Positions of Judicial Service Officers

1. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม บริหาร Secretary – General of the Office Executive of the Judiciary
2. รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม Deputy Secretary – General of the Office of the Judiciary
3. ผู้ตรวจราชการ Inspector
4. ผู้อำนวยการ Director
5. ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ระบุชื่อสายงาน) Director (Classification Name)
6. ผู้อำนวยการฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) -Director (Computer Science)
7. ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) – Director (Legal Affairs)
8. ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ระบุชื่อสายงาน) Director (Classification Name)
9. ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (บรรณารักษ์) – Director (Librarian)
10. ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (มริหารงานออกแบบ – Director (Design and Construction Administration)
11. ที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม Advisor to the Administration of Advisory the Court of Justice
12. เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม Court Officer
13. เจ้าพนักงานคดี Case Affairs Officer
14. นักวิเทศสัมพันธ์ Foreign Relations Officer
15. นักวิชาการพัสดุ Supply Analyst
16. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst
17. บรรณารักษ์ Librarian
18. นักวิชาการเงินและบัญชี Finance and Accounting Analyst
19. นักทรัพยากรบุคคล Human Resource Officer
20. นักประชาสัมพันธ์ Public Relations Officer
21. นักวิชาการตรวจสอบภายใน Internal Auditor
22. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Computer Technical Officer
23. นิติกร Legal Officer
24. สถาปนิก Architect
25. วิศวกรโยธา Civil Engineer
26. นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
27. นักจิตวิทยา Psychologist
28. เจ้าหน้าที่ตาลยุติธรรม Court Staff
29. นายช่างศิลป์ Graphic Designer
30. เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
31. นายช่างโยธา Civil Works Technician
32. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา Audio – Visual Officer
33. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer