ชื่อตำแหน่งข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อตำแหน่งข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ภาษาอังกฤษ Positions of Judges of the Courts of Justice

ศาลฎีกา The Supreme Court
1. ประธานศาลฎีกา President of the Supreme Court
2. รองประธานศาลฎีกา Vice – President of the Supreme Court
3. ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา President of the Juvenile and Family Division of the Supreme Court
4. ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา President of the Labour Division of the Supreme Court
5. ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา President of the Tax Division of the Supreme Court
6. ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา President of the Intellectual Property and International Trade Division of the Supreme Court
7. ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา President of the Bankruptcy Division of the Supreme Court
8. ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา President of the Criminal Division for Persons Holding Political Positions of the Supreme Court
9. ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา President of the Commercial and Economic Division of the Supreme Court
10. ประธานแผนกดดีสิ่งแวดล้อมในตาลฎีกา President of the Environmental Division of the Supreme Court
11. ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา President of the Consumer Protection Division of the Supreme Court
12. ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา President of the Election Division of the Supreme Court

13. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา Presiding Justice of the Supreme Court
14. ผู้พิพากษาศาลฎีกา Justice of the Supreme Court
15. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา Research Justice of the Supreme Court
16. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว Research Justice of the Juvenile and Family Division of the Supreme Court
17. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน Research Justice of the Labour Division of the Supreme Court
18. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร Research Justice of the Tax Division of the Supreme Court
19. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ Research Justice of the Intellectual Property and International Trade Division of the Supreme Court
20. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลาย Research Justice of the Bankruptcy Division of the Supreme Court
21. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา Research Justice of the Criminal Division for Persons Holding Political Positions of the Supreme Court
22. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม Research Justice of the Environmental Division of the Supreme Court
23. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ Research Justice of the Commercial and Economic Division of the Supreme Court
24. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภค Research Justice of the Consumer Protection Division of the Supreme Court
25. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง Research Justice of the Election Division of the Supreme Court
26. เลขานุการศาลฎีกา Secretary of the Supreme Court
27. รองเลขานุการศาลฎีกา Deputy Secretary of the Supreme Court

28. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา Chief Judge in the Research Justice Division of the Supreme Court
29. ผู้พิพากษาศาลชั้นตันประจำกองผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลฎีกา Judge in the Research Justice Division of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา Office of the President of the Supreme Court
30. เลขาธิการประธานศาลฎีกา Secretary – General to the President of the Supreme Court
31. รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา Deputy Secretary – General to the President of the Supreme Court
32. ผู้พิพากษาหัวหน้คณะในศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักประธานศาลฎีกา Appeal Court Presiding Justice of the Office of the President of the Supreme Court
33. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา Appeal Court Justice of the Office of the President of the Supreme Court
34. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา Chief Judge of the Office of the President of the Supreme Court
35. ผู้พิพากษาศาลชั้นตันประจำสำนักประธานศาลฎีกา Judge of the Office of the President of the Supreme Court

ศาลอุทธรณ์/ ศาลอุทธรณ์ภาค… (1 – 9) The Court of Appeal/ The Court of Appeal, Regions… (I – IX)
ศาลอุทธรณ์ Court of Appeal
36. ประธานศาลอุทธรณ์ President of the Court of Appeal
37. รองประธานศาลอุทธรณ์ Vice – President of the Court of Appeal
38. ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ President of the Juvenile and Family Division of the Court of Appeal
39. ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ในศาลอุทธรณ์ President of the Environmental Division of the Court of Appeal
40. ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ President of the Consumer Protection Division of the Court of Appeal
41. ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ President of the Election Division of the Court of Appeal
42. ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ President of the Narcotics Division of the Court of Appeal
43. รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ Vice – President of the Narcotics Division of the Court of Appeal
44. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ Presiding Justice of the Court of Appeal
45. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ Justice of the Court of Appeal
46. เลขานุการศาลอุทธรณ์ Secretary of the Court of Appeal
47. รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ Deputy Secretary of the Court of Appeal
48. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ Principal Research Judge of the Court of Appeal
49. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวPrincipal Research Judge of the Juvenile and Family Division of the Court of Appeal
50. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ่งแวดล้อม Principal Research Judge of the Environmental Division of the Court of Appeal
51. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด Principal Research Judge of the Narcotics Division of the Court of Appeal
52. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภค Principal Research Judge of the Consumer Protection Division of the Court of Appeal
53. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ แผนกคดีเลือกตั้ง Principal Research Judge of the Election Division of the Court of Appeal
54. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ Chief Judge in the Research Justice Division of the Court of Appeal
55. ผู้พิพากษาศาลชั้นตันประจำกองผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ Judge in the Research Justice Division of the Court of Appeal

ศาลอุทธรณ์ภาค… (1-9) Court of Appeal, Region… (I – IX)
56. ประธานศาลอุทธรณ์ภาค… (1-9) President of the Court of Appeal, Region… (I – IX)
57. รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค… (1-9) Vice – President of the Court of Appeal, Region… (I – IX)
58. ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ในศาลอุทธรณ์ภาค… (1-9) President of the Juvenile and Family Division of the Court of Appeal, Region… (I – IX)
59. ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ ภาค… (1-9) President of the Environmental Division of the Court of Appeal, Region… (I – IX)
60. ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ ภาค … (1-9) President of the Consumer Protection Division of the Court of Appeal, Region… (I – IX)
61. ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุกรรณ์ ภาค… (1-9) President of the Election Division of the Court of Appeal, Region… (I – IX)
62. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค… (1-9) Presiding Justice of the Court of Appeal, Region… (I – IX)
63. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค… (1-9) Justice of the Court of Appeal, Region… (I-IX)
64. เลขานุการตาลอุทธรณ์ภาค…(1-9) Secretary of the Court of Appeal, Region… (I – IX)
65. รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค…(1-9) Deputy Secretary of the Court of Appeal, Region… (I – IX)
66. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค… (1-9) Principal Research Judge of the Court of Appeal, Region… (I – IX)
67. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค…(1-9) แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว Principal Research Judge of the Juvenile and Family Division of the Court of Appeal, Region… (I – IX)
68. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค… (1-9) แผนกคดีสิ่งแวดล้อม Principal Research Judge of the Environmental Division of the Court of Appeal, Region… (I-IX)
69. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค… (1-9) แผนกคดีผู้บริโภค Principal Research Judge of the Consumer Protection Division of the Court of Appeal, Region… (I – IX)
70. ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค… (1-9) แผนกคดีเลือกตั้ง Principal Research Judge of the Election Division of the Court of Appeal, Region… (I-IX)
71. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค… (1-9) Chief Judge in the Research Justice Division of the Court of Appeal, Region… (I – IX)
72. ผู้พิพากษาศาลชั้นตันประจำกองผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค… (19) Judge in the Research Justice Division of the Court of Appeal, Region… (I – IX)

ศาลชั้นต้นในกรุงเทพฯ Courts of First Instance in Bangkok
ศาลแพ่ง Civil Court
73. อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง Chief Justice of the Civil Court
74. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง Deputy Chief Justice of the Civil Court
75. ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ในศาลแพ่ง Chief Judge of the Environmental Division of the Civil Court
76. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง Presiding Judge of the Civil Court
77. เลขานุการศาลแพ่ง Secretary of the Civil Court
78. ผู้พิพากษาศาลแพ่ง Judge of the Civil Court

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ Bangkok South Civil Court
79. อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ Chief Justice of the Bangkok South Civil Court
80. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ Deputy Chief Justice of the Bangkok South Civil Court
81. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง กรุงเทพใต้ Presiding Judge of the Bangkok South Civil Court
82. เลขานุการศาลแพ่งกรุงเทพใต้ Secretary of the Bangkok South Civil Court
83. ผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ Judge of the Bangkok South Civil Court

ศาลแพ่งธนบุรี Thon Buri Civil Court
84. อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี Chief Justice of the Thon Buri Civil Court
85. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี Deputy Chief Justice of the Thon Buri Civil Court
86. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี Presiding Judge of the Thon Buri Civil Court
87. เลขานุการศาลแพ่งธนบุรี Secretary of the Thon Buri Civil Court
88. ผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี Judge of the Thon Buri Civil Court

ศาลอาญา Criminal Court
89. อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา Chief Justice of the Criminal Court
90. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา Deputy Chief Justice of the Criminal Court
91. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา Presiding Judge of the Criminal Court
92. เลขานุการศาลอาญา Secretary of the Criminal Court
93. ผู้พิพากษาศาลอาญา Judge of the Criminal Court

ศาลอาญากรุงเทพใต้ Bangkok South Criminal Court
94. อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ Chief Justice of the Bangkok South Criminal Court
95. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ Deputy Chief Justice of the Bangkok South Criminal Court
96. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา กรุงเทพใต้ Presiding Judge of the Bangkok South Criminal Court
97. เลขานุการศาลอาญากรุงเทพใต้ Secretary of the Bangkok South Criminal Court
98. ผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ Judge of the Bangkok South Criminal Court

ศาลอาญาธนบุรี Thon Buri Criminal Court
99. อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี Chief Justice of the Thon Buri Criminal Court
100. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี Deputy Chief Justice of the Thon Buri Criminal Court
101. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี Presiding Judge of the Thon Buri Criminal Court
102. เลขานุการศาลอาญาธนบุรี Secretary of the Thon Buri Criminal Court
103. ผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง Judge of the Thon Buri Criminal Court Central Juvenile and Family Court
104. อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง Chief Justice of the Central Juvenile and Family Court
105. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง Deputy Chief Justice of the Central Juvenile and Family Court
106. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง Presiding Judge of the Central Juvenile and Family Court
107. เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง Secretary of the Central Juvenile and Family Court
108. ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง Judge of the Central Juvenile and Family Court

ศาลชำนัญพิเศษ ศาลแรงงานกลาง Specialized Courts Central Labour Court

109. อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง Chief Justice of the Central Labour Court
110. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง Deputy Chief Justice of the Central Labour Court
111. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง Presiding Judge of the Central Labour Court
112. เลขานุการศาลแรงงานกลาง Secretary of the Central Labour Court
113. ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง Judge of the Central Labour Court

ศาลแรงงานภาค… (1-9) Labour Court, Region… (I – IX)
114. อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค… (1-9) Chief Justice of the Labour Court. Region… (I – IX)
115. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค… (1-9) Deputy Chief Justice of the Labour Court, Region… (I – IX)
116. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงาน ภาค… (1-9) Presiding Judge of the Labour Court, Region… (l -X)
117. เลขานุการศาลแรงงานภาค… (1-9) Secretary of the Labour Court, Region… (I-IX)
118. ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค… (1-9) Judge of the Labour Court, Region … (I – IX)

ศาลภาษีอากรกลาง Central Tax Court
119. อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง Chief Justice of the Central Tax Court
120. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง Deputy Chief Justice of the Central Tax Court
121. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง Presiding Judge of the Central Tax Court
122. เลขานุการศาลภาษีอากรกลาง Secretary of the Central Tax Court
123. ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง Judge of the Central Tax Court

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลาง Central Intellectual Property and International Trade Court
124. อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง Chief Justice of the Central Intellectual Property and International Trade Court
125. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง Deputy Chief Justice of the Central Intellectual Property and International Trade Court
126. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง Presiding Judge of the Central Intellectual Property and International Trade Court
127. เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง Secretary of the Central Intellectual Property and International Trade Court
128. ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง Judge of the Central Intellectual Property and International Trade Court

ศาลล้มละลายกลาง Central Bankruptcy Court
129. อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง Chief Justice of the Central Bankruptcy Court
130. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง Deputy Chief Justice of the Central Bankruptcy Court
131. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง Presiding Judge of the Central Bankruptcy Court
132. เลขานุการศาลล้มละลายกลาง Secretary of the Central Bankruptcy Court
133. ผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง Judge of the Central Bankruptcy Court

ศาลชั้นต้นในภูมิภาค สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค… (1-9) Courts of First Instance in Regions Office of the Chief Justice, Region… (I – IX)
134. อธิบดีผู้พิพากษาภาค… (1-9) Chief Justice, Region… (I – IX)
135. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงาน อธิบดีผู้พิพากษาภาค… (1-9) Chief Judge of the Office of the Chief Justice, Region… (I – IX)
136. เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค…(1-9) Secretary of the Court of Justice, Region… (I – IX)

ศาลจังหวัด Provincial Court
137. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด… Chief Judge of the …” Provincial Court
138. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัด… Presiding Judge of the …* Provincial Court
139. ผู้พิพากษาศาลจังหวัด… Judge of the …* Provincial Court

ศาลแขวง Kwaeng Court
140. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง… Chief Judge of the …* Kwaeng Court
141. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแขวง… Presiding Judge of the …* Kwaeng Court
142. ผู้พิพากษาศาลแขวง… Judge of the …” Kwaeng Court

ศาลเยาวชนและครอบครัว Juvenile and Family Court
143. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัด … Chief Judge of the . ..* Juvenile and Family Court
144. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัด… Presiding Judge of the …* Juvenile and Family Court
145. ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด … Judge of the …* Juvenile and Family Court

ตำแหน่งอื่น ๆ Other Positions
146. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม Supreme Court Presiding Justice of the Office of the Judiciary
147. ผู้พิพากษาศาลฎีกาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม Supreme Court Justice of the Office of the Judiciary
148. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักงานศาลยุติธรรม Appeal Court Presiding Justice of the Office of the Judiciary
149. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักงานศาลยุติธรรม Appeal Court Justice of the Office of the Judiciary
150. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานศาลยุติธรรม Chief Judge of the Office of the Judiciary
151. ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม Judge of the Office of the Judiciary
152. ผู้พิพากษาประจำศาล Junior Judge
153. ผู้ช่วยผู้พิพากษา Judge – Trainee
154. ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา Senior Justice of the Supreme Court
155. ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ เช่น ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 1 Senior Justice of the Court of Appeal 1 e.g. Senior Justice of the Court of Appeal, Region I

156. ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชั้นต้น เช่น – ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญา – ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 Senior Judge of the Court of First Instance e.g. – Senior Judge of the Criminal Court – Senior Judge of the Office of the Chief Justice, Region I
157. ที่ปรึกษาศาล… The … Court Counsellor
158. ผู้พิพากษาสมทบ Lay Judge
159. ดะโต๊ะยุติธรรม Kadi
160. กองผู้ช่วยผู้พิพากษา The Research Justice Division of the ….

161. ช่วยทำงานในตำแหน่ง… เช่น ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ช่วยทำงาน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา acting …
e.g. Justice of the Court of Appeal acting Research Justice of the Supreme Court
162. ทำการแทน เช่น ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัยทำการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย… acting …
e.g. Judge of the Sukhothai Provincial Court acting Chief Judge of the Sukhothai Provincial Court
163. รักษาราชการแทนเช่น รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม… acting …e.g. Deputy Secretary – General of the Office of the Judiciary acting Secretary – General of the Office of the Judiciary
164. ปฏิบัติราชการแทน… ทำการแทน… เช่น รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงาน ศาลยุติธรรม for … e.g. Deputy Secretary – General of the Office of the Judiciary for Secretary – General of the Office of the Judiciary