ฉันถนัด…. ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ถ้าจะบอกว่า  “ฉันถนัด ….”  ในภาษาอังกฤษนั้นมักใช้คำว่า Good at…..  โดยจะวางไว้หลัง Verb to be (is, am ,are)แล้วจะตามด้วยคำนาม จะใช้เมื่อเราต้องการบอกความสามารถหรือความถนัดของตนเอง เช่น

ฉันถนัดทำอาหาร : I am good at cooking.

ตัวอย่าง

I am good at swimming.

I am good at dancing.

I am good at singing.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.