ฉันง่วง ฉันเหนื่อย ฉันหิว พูดเป็นภาษาอังกฤษได้แบบไหนบ้าง?

อาการง่วง อาการเหนื่อย หรืออาการหิว เป็นอาการปกติธรรมชาติของคนเราทุกคนที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษ เราจะพูดได้แบบไหนบ้างมาลองดูกัน

  ฉันเหนื่อยมาก สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้แบบนี้

 • I’m exhausted.
 • I’m knackered.
 • I’m spent.
 • I’m worn out.
 • I’m on my last legs.
  ฉันหิว สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้แบบนี้

 • I’m hungry.
 • I’ve got the munchies.
 • My tummy is talking to me.
 • I’m starving.
 • I’m famished.
 • I could eat a scabby horse.
  ฉันง่วงนอน สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้แบบนี้

 • I’m sleepy.
 • I’m drowsy.
 • I’m dozy.
 • I’m somnolent.

จากประโยคข้างต้นที่พูดถึง ฉันเหนื่อยมาก ฉันหิว และฉันง่วง นั้นในภาษาอังกฤษสามารถพูดได้หลายแบบ เนื่องมาจากมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องหลายคำสามารถนำมาปรับใช้ได้ และบางประโยคก็เป็นในเชิงลักษณะของสำนวนด้วย ดังนั้นบางประโยคอาจจะไม่คุ้นสำหรับหลายคน แต่บางประโยคก็อาจจะเคยใช้หรือผ่านตามาบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถจดจำและนำประโยคดังกล่าวไปใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เชื่อว่าจะต้องมีประโยชน์อย่างแน่นอน