คำแนะนำในการใช้คำเชื่อมภาษาอังกฤษ

คำเชื่อมในภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบ และการใช้งานที่หลากหลาย โดยในบทความนี้จะมาพูดถึงกลุ่มคำเชื่อมที่น่าสนใจว่า ถ้าหากจะนำไปใช้จะต้องเชื่อมคำประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน คำว่าคำประเภทเดียวกันก็ได้แก่ คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ หรือ คำวิเศษณ์เป็นต้น มาดูกลุ่มคำเชื่อมพร้อมตัวอย่างกลุ่มนั้นกัน

  • As well as มีความหมายว่า ตลอดจน รวมทั้ง

ตัวอย่าง

  • Tim works as well as studies.
  • Both……and…… มีความหมายว่า ทั้ง…และ….

ตัวอย่าง

  • Tim is both handsome and smart.
  • Not only…..but also มีความหมายว่า ไม่เพียงแต่….แต่ยัง

ตัวอย่าง

  • I identified with Tom Cruise not only as an actor but as a person.
  • Either…….or…….. มีความหมายว่า ไม่สิ่งนี้ก็สิ่งนั้น

ตัวอย่าง

  • The answer is either right or wrong.
  • Neither……nor……. มีความหมายว่า ไม่ทั้ง….นี้ และไม่ทั้ง…นั้น

ตัวอย่าง

  • Today is neither Sunday nor Monday.

 

จะเห็นได้ว่าคำที่ขีดเส้นใต้ทั้งระหว่างคำเชื่อมทั้งด้านหน้าและด้านหลังล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มคำประเภทเดียวกันทั้งสิ้น ถ้าด้านหน้าเป็นคำกริยา (V.) ด้านหลังก็จะเป็นคำกริยา(V.) แต่ถ้าหากคำด้านหน้าเป็นคำคุณศัพท์(adj.) ด้านหลังก็จะเป็นคำคุณศัพท์(adj.)ด้วยเช่นกัน  หรือถ้าหากด้านหน้าเป็น คำนาม(N.) ด้านหลังย่อมควรเป็นคำนาม(N.)