คำเชื่อมในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ เรื่อง “ลำดับขั้นตอน (Sequence) และ ตัวอย่าง (Example)”

การเขียนอธิบาย เล่าเรื่อง หรือเรียงความที่ต้องการอธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีการลำดับความที่ดูดี อ่านง่าย ในภาษาอังกฤษก็จะมีคำเชื่อม หรือคำที่จะช่วยแสดงให้เห็นว่าข้อความแต่ละชุดนั้นอยู่ในลำดับขั้นตอนที่เท่าไหร่ เรียกการลำดับในแต่ละเนื้อความนี้ว่า Sequence ในขณะที่การเขียนที่ดีก็ควรจะต้องมีการยกตัวอย่างประกอบด้วยเพื่อช่วยให้ผู้อ่านนั้นเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น คิดตามไปด้วยได้กับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ และแน่นอนว่าการจะยกตัวอย่างในแต่ละครั้งถ้ามีคำเชื่อมที่บ่งบอกหรือชี้ไปว่ากำลังจะยกตัวอย่างให้เห็นดังต่อไปนี้ ก็จะทำให้อ่านง่ายและเข้าใจง่ายมากขึ้นไปด้วย เพราะฉะนั้นครั้งนี้จึงจะนำเสนอ คำเชื่อมหรือคำที่แสดงของทั้ง 2 แบบ ดังนี้

Sequence =ลำดับ, ลำดับขั้นตอน

 • First, Firstly, The first.. แปลว่า ประการแรก
 • Second, Secondly, The/a second.. แปลว่า ในประการที่สอง
 • Third, Thirdly แปลว่า ประการที่สาม
 • Next แปลว่า ต่อไป, ถัดไป
 • Last, Finally แปลว่า สุดท้าย
 • In addition, moreover แปลว่า นอกจากนี้, ยิ่งไปกว่านั้น
 • Furthermore แปลว่า นอกจากนี้
 • Also แปลว่า นอกจากนี้ยังมี
 • In conclusion, To summaries แปลว่า สรุป
 • Another…. แปลว่า อีก
 • An additional… แปลว่า ส่วนเพิ่มเติม

Example = ตัวอย่าง, แบบอย่าง, กรณี

 • For example แปลว่า ตัวอย่างเช่น
 • For instance แปลว่า อย่างเช่น
 • That is แปลว่า นั่นคือ
 • Such as แปลว่า เช่น
 • Including แปลว่า ตลอดจน
 • Namely แปลว่า คือ ,กล่าวคือ