คำเชื่อมในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ เรื่อง “การเน้นความสำคัญ (Emphasis) และ การเพิ่มเติม (Addition)”

มาเรียนรู้กันต่อถึงเรื่องคำเชื่อมในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเน้นความสำคัญ (Emphasis) และ การเพิ่มเติม (Addition) ในประโยค โดย 2  เรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวของกันเสียทีเดียว แต่ก็สามารถจัดรวมกลุ่มเชื่อมของทั้ง 2 เรื่องไว้ในบทความเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ การให้ความสำคัญคือการเน้นย้ำในเนื้อหาของประโยคที่ต้องการสื่อ เราสามารถใส่คำเชื่อมลงไปให้เกิดการเน้นย้ำได้ ในขณะที่การเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มเนื้อหาลงไปเพื่อขยายหรือเป็นข้อมูล มาลองดูคำเชื่อมของเรื่องเหล่านี้กัน

Emphasis = การเน้น, ความสำคัญ, ให้น้ำหนัก

 • Undoubtedly แปลว่า อย่างแน่นอน ไม่ต้องสงสัย
 • Indeed แปลว่า แท้จริง
 • Obviously แปลว่า เห็นได้ชัดว่า
 • Generally แปลว่า โดยทั่วไป โดยรวม
 • Admittedly แปลว่า เป็นที่ยอมรับ
 • In theory / fact แปลว่า ในทางทฤษฎี / ข้อเท็จจริง
 • Particularly แปลว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 • Especially แปลว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 • Clearly แปลว่า เห็นได้ชัด

 

Addition = การเพิ่มเติม, การเสริม

 • In addition แปลว่า นอกจากนี้
 • Furthermore แปลว่า อนึ่ง, นอกจากนี้
 • Also แปลว่า นอกจากนี้ยังมี เหมือนกัน
 • And แปลว่า และ
 • As well as แปลว่า และ, กับ, รวมทั้ง