คำเชื่อมในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ เรื่อง “การเปรียบเทียบ (Comparison)”

คำเชื่อมในการเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนในลักษณะต่างๆ เป็นเรื่องที่ควรรู้สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังสนใจในเรื่องการเขียนเรียงความหรือ Essay ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ชุดคำศัพท์ในวันนี้ที่จะนำเสนอจะมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างแน่นอน เมื่อนำคำเชื่อมมาใช้ในการเปรียบเทียบส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบสิ่งที่ไปในทิศทางเดียวกันเราจะเรียกว่า Comparison แต่ถ้าเปรียบเทียบในสิ่งที่แตกต่างกันเราจะเรียกว่า Contrast ซึ่งวันนี้จะเสนอเพียง คำเชื่อมของ Comparison หรือการเปรียบเทียบในทิศทางที่เหมือนกันก่อน ดังนี้

Comparison = การเปรียบเทียบ, อุปมาอุปมัย

 • Similarity แปลว่า ความคล้ายคลึงกัน, การเทียบ
 • Likewise แปลว่า ในทำนองเดียวกัน
 • Also แปลว่า นอกจากนี้ยังมี
 • Too แปลว่า เหมือนกัน
 • As แปลว่า เหมือนกับ
 • Just as แปลว่า เช่นเดียวกับ
 • And แปลว่า และ
 • Just like แปลว่า เหมือนกับ
 • Similar to แปลว่า คล้ายกับ
 • Be similar to / the same as แปลว่า คล้ายกับ / เหมือนกับ
 • Be alike แปลว่า เหมือนกัน
 • Not only….but also แปลว่า ไม่เพียง แต่ …. แต่ยัง
 • To compare to/ with แปลว่า เปรียบเทียบกับ / ด้วย

จะสังเกตเห็นว่าคำเชื่อมของการเปรียบเทียบ Comparison ข้างต้น ทั้งหมดจะใช้สำหรับเชื่อในสิ่งที่ไปในทิศทางเดียวกัน เช่นเหมือนกัน คล้ายกับ ในทำนองเดียวกัน เป็นต้น แต่ถ้าต้องการเปรียบเทียบสิ่งที่ต่างกันจะต้องใช้คำเชื่อมที่เป็นแบบ Contrast สามารถอ่านต่อได้ใน  คำเชื่อมในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ เรื่อง การเปรียบเทียบสิ่งที่ต่างกัน (Contrast)”