คำศัพท์ในการบอกรสชาติของอาหารในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ในการบอกรสชาติของอาหารในภาษาอังกฤษ รสชาติของอาหารในภาษาอังกฤษ

● Astringent รสฝาดๆ
● Mild ละมุน รสอ่อนๆ
● Oily มัน
● Crunchy กรอบ
● Crispy กรุบกรอบ
● Greasy เลี่ยน
● Salty เค็ม
● Sweet หวาน
● Creamy มันๆเป็นครีมๆ
● Sour เปรี้ยว
● Bitter ขม
● Sweet and sour หวานๆเปรี้ยวๆ หวานอมเปรี้ยว
● Spicy ? เผ็ด
● Hot เผ็ดร้อน
● Bland จืด ไม่มีรสชาติ
● Plain จืด ไม่มีรสชาติ
● Texture เนื้อสัมผัส
● Tough เหนียว
● Tender นุ่ม

ตัวอย่างประโยคในการถามตอบเกี่ยวกับรสชาติของอาหารเป็นภาษาอังกฤษ
Do you like spicy or sweet food?

What Does Pad Thai Taste Like?
It’s Sweet and sour.

Is Pad Thai supposed to be spicy?

what does Pad krapow taste like?
It’s Delicious.