คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางการ วิชาการ (Academic Words) ที่สำคัญน่าจดจำ

เมื่อพูดถึงการเขียน การสอบ และการทำงาน สิ่งที่ทุกคนควรเตรียมพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็คือคำศัพท์ที่เป็นทางการหรือคำศัพท์ที่เป็นเชิงวิชาการ เพราะคำเหล่านี้จะสำคัญมากเป็นอีกระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร จะไม่ใช่คำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันบ้านๆบ่อยนัก ดังนั้นเราควรเรียนรู้และนำไปใช้กัน โดยในภาษาอังกฤษคำเหล่านี้จะถูกเรียกว่า Academic Words เรามีชุดคำศัพท์เชิงวิชาการที่สำคัญมาแบ่งปันให้ทุกคนได้นำไปฝึกใช้กันดังต่อไปนี้

Analyze หมายถึงวิเคราะห์
Access หมายถึงเข้าถึง
Adapt หมายถึงปรับ
Affect หมายถึงส่งผลกระทบ
Aid หมายถึงความช่วยเหลือ
Allocate หมายถึงจัดสรร
Allocate หมายถึงจัดสรร
Alternate หมายถึงทางเลือก
Approach หมายถึงเข้าใกล้
Assess หมายถึงประเมิน
Assist หมายถึงช่วยเหลือ
Assume หมายถึงสมมติ
Attain หมายถึงบรรลุ
Attribute หมายถึงคุณลักษณะ
Categorize หมายถึงจัดหมวดหมู่
Claim หมายถึงเรียกร้อง
Clarify หมายถึงชี้แจง
Classify หมายถึงจำแนก
Commit หมายถึงให้สัญญา
Compensate หมายถึงชดเชย
Comprehend หมายถึงเข้าใจ
Conduct หมายถึงจัดการ
Confirm หมายถึงยืนยัน
Consent หมายถึงยินยอม
Consume หมายถึงบริโภค
Contract หมายถึงสัญญา
Contrast หมายถึงตัดกัน
Contribute หมายถึงมีส่วนช่วย
Decline หมายถึงปฏิเสธ
Deduct หมายถึงหัก
Define หมายถึงกำหนด
Demonstrate หมายถึงสาธิต
Derive หมายถึงสืบทอด
Detect หมายถึงตรวจจับ
Deviate หมายถึงเบี่ยงเบน
Diminish หมายถึงลดน้อยลง
Emerge หมายถึงโผล่ออกมา
Emphasize หมายถึงเน้นย้ำ
Enforce หมายถึงบังคับใช้
Establish หมายถึงสร้าง
Estimate หมายถึงประมาณการ
Evaluate หมายถึงประเมิน
Expand หมายถึงขยาย
Facilitate หมายถึงอำนวยความสะดวก
Focus หมายถึงจุดสนใจ
Function หมายถึงการทำงาน
Generate หมายถึงสร้าง
Grant หมายถึงยินยอม
Guide หมายถึงแนะนำ
Identify หมายถึงแยกแยะ
Illustrate หมายถึงภาพประกอบ
Implement หมายถึงดำเนินการ
Imply หมายถึงนัย
Indicate หมายถึงระบุ
Inhibit หมายถึงยับยั้ง
Integrate หมายถึงบูรณาการ
Interact หมายถึงมีปฏิสัมพันธ์
Intervene หมายถึงแทรกแซง
Invest หมายถึงลงทุน
Involve หมายถึงมีส่วนร่วม
Isolate หมายถึงไอโซเลท
Justify หมายถึงให้เหตุผล
Legislate หมายถึงกฎหมาย
Link หมายถึงลิงค์
Locate หมายถึงค้นหา
Maintain หมายถึงบำรุงรักษา
Modify หมายถึงแก้ไข
Modify หมายถึงแก้ไข
Monitor หมายถึงเฝ้าสังเกต
Monitor หมายถึงเฝ้าสังเกต
Obtain หมายถึงรับ
Occupy หมายถึงครอบครอง
Occur หมายถึงเกิดขึ้น
Participate หมายถึงมีส่วนร่วม
Perceive หมายถึงรับรู้
Precede หมายถึงนำหน้า
Prioritize หมายถึงจัดลำดับความสำคัญ
Process หมายถึงกระบวนการ
Promote หมายถึงส่งเสริม
Publish หมายถึงเผยแพร่
Publish หมายถึงเผยแพร่
Pursue หมายถึงไล่ตาม
Refine หมายถึงปรับแต่ง
Regulate หมายถึงควบคุม
Rely หมายถึงพึ่งพา
Remove หมายถึงลบ
Require หมายถึงจำเป็นต้อง
Respond หมายถึงตอบกลับ
Restore หมายถึงคืนค่า
Restrict หมายถึงจำกัด
Reverse หมายถึงย้อนกลับ
Seek หมายถึงแสวงหา
Select หมายถึงเลือก
Specify หมายถึงระบุ
State หมายถึงสถานะ
Submit หมายถึงส่ง
Survey หมายถึงสำรวจ
Survive หมายถึงอยู่รอด
Transfer หมายถึงโอนย้าย
Validate หมายถึงตรวจสอบความถูกต้อง