คำศัพท์น่ารู้ที่มีความหมายตรงข้ามกัน (Antonym)

คำศัพท์ในภาษาอังกฤษถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ ยิ่งรู้ความหมายของคำศัพท์มากก็จะทำให้เพิ่มโอกาสในการนำคำศัพท์ที่หลากหลายมาใช้ในประโยคภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ขณะเดียวเราก็ต้องรู้คำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นด้วย ซึ่งวันนี้จะนำเสนอคำศัพท์คู่ตรงข้าม จะช่วยให้จดจำคำศัพท์ต่างๆได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นในเวลาเดียวกันถ้าหากเราเรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นคู่ตรงข้ามกัน โดยในภาษาอังกฤษ จะเรียกคำศัพท์ที่เป็นคู่ตรงข้ามแบบนี้ว่า Antonym = คำตรงข้าม

คำศัพท์ คำแปล คำศัพท์ คำแปล
admit ยอมรับ deny ปฏิเสธ
admire ชมเชย blame ตำหนิ
buy ซื้อ sell ขาย
beautiful สวย ugly น่าเกลียด
big, large ใหญ่ small เล็ก
day กลางวัน night กลางคืน
decide ตัดสินใจ hesitate ลังเล
empty ว่างเปล่า full เต็ม
fat อ้วน thin ผอม
far ไกล near ใกล้
fear กลัว bravery กล้า
hate เกลียด like ชอบ
import นำเข้า export ส่งออก
inside ข้างใน outside ข้างนอก
important สำคัญ unimportant ไม่สำคัญ
kind เมตตา,ใจดี cruel ดุร้าย
lazy ขี้เกียจ diligent ขยัน
obey เชื่อฟัง disobey ไม่เชื่อฟัง
open เปิด shut ปิด
plural พหูพจน์ singular เอกพจน์
poor จน rich รวย
push ผลัก, ดัน pull ดึง, ฉุด
possible เป็นไปได้ impossible เป็นไปไม่ได้
remember จำได้ forget ลืม
rude หยาบคาย polite สุภาพ
sorry เสียใจ glad, happy ดีใจ, มีความสุข
strong แข็งแรง weak อ่อนแอ
tall สูง short เตี้ย