คำศัพท์น่ารู้ที่มีความหมายเหมือนกัน (Synonym)

จากครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นคำตรงข้าม (Antonym) กันไปแล้วนั้น ครั้งนี้เรามาดูคำศัพท์น่ารู้ที่มีความหมายเดียวกัน แต่สามารถใช้ได้หลายคำ โดยในภาษาอังกฤษจะเรียกคำศัพท์ที่มีควาหมายเหมือนกันแบบนี้ว่า Synonym = คำพ้องความหมาย

คำศัพท์ คำแปล คำศัพท์
ancient เก่า,แก่,โบราณ old
buy ซื้อ purchase
barrier สิ่งกีดขวาง obstacle
commerce การค้า trade
command สั่ง order
chief หัวหน้า head
date ระยะเวลา, สมัย period
document เอกสาร paper
dealer พ่อค้า merchant
describe บรรยาย, พรรณนา narrate
estate บ้านและที่ดิน, ทรัพย์ property
edition การพิมพ์ printing
expand ขยาย extend
forecast พยากรณ์ หรือ ทำนาย anticipate
glad ดีใจ pleased
inspect ตรวจสอบ damp
humid ชื้น damp
journalist นักหนังสือพิมพ์ newsmen
locate ที่ตั้ง,ทำเล,หาที่ตั้ง establish
lady สุภาพสตรี,ผู้หญิง woman
lad เด็กผู้ชาย boy
legal ถูกต้องตามกฎหมาย lawful
manage จัดการ handle
near ใกล้ close
necessary จำเป็น need
present ของขวัญ gift
sick ป่วย,ไม่สบาย ,ไข้ ill
writer นักเขียน author