คำศัพท์ควรรู้เกี่ยวการเชื่อมโยงหรือเปลี่ยนแนวความคิด

ครั้งนี้มีคำศัพท์ที่มีประโยชน์มากๆสำหรับทั้งการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงหรือเปลี่ยนแนวความคิดในประโยคที่กำลังสนทนาหรือเขียนอยู่นั้นได้ง่ายขึ้น คนฟังและคนอ่านจะเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่กำลังจะสื่อสาร โดยคำศัพท์ที่เป็นตัวเชื่อมขยายไอเดียเหล่านี้จะช่วยให้การพูดและการเขียนเป็นประโยคที่สวยและชัดเจนขึ้นได้มากกว่าเดิม มาดูคำศัพท์เหล่านั้น

  • Then แปลว่า จากนั้น เรานิยมใช้ then ในการเล่าเรื่องราวต่างๆ เช่น When I got up, I brushed my teeth, and then I cooked breakfast, then I took a shower, then….
  • Still แปลว่า ยัง เช่น I’m still want to go out later even though I’m tried.
  • However แปลว่า อย่างไรก็ตาม เช่น I like Pizza, however it is very high in calories, so I don’t eat it often.
  • Meanwhile แปลว่า ในขณะเดียวกัน ใช้ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ 2 อย่างขึ้นพร้อมกัน นิยมใช้เล่าเรื่องราว เช่น I was working at my home all week last week, meanwhile my co-workers across town were having a party without me.
  • On the other hand แปลว่า ในทางกลับกัน เช่น I’m thinking about visiting UK sometime this year, but on the other hand, I’m also thinking about visiting Switzerland.
  • Likewise แปลว่า ในทำนองเดียวกัน นิยมใช้ในประโยคที่เป็นทางการ
  • Instead แปลว่า แทน เช่น I want to have Japanese food instead of Thai food tonight.
  • Also แปลว่า ด้วย, เหมือนกัน เช่น I went to the store this morning, also I went and got coffee.
  • In addition แปลว่า นอกจากนี้ นิยมใช้ในเชิงทางการมากกว่า
  • Besides แปลว่า นอกจากนี้ เช่น I went out with my friends this weekend, but besides that, I didn’t really do much.