คำว่า Well off

ครั้งนี้เรามาเรียนรู้คำว่า Well off กันบ้าง เพราะคำนี้มีความหมายได้ 3 แบบที่น่าสนใจดังนี้

Well off มีความหมายว่า รวย

ตัวอย่าง

  • He is so well off; he doesn’t know what to spend his money on.
  • They worked long hours and became very well off.

 

Well off มีความหมายว่า มีจำนวนมาก มีเยอะมากๆ

ตัวอย่าง

  • We’re well-off for public transport here.
  • The city is well off for parks and gardens.

 

Well off มีความหมายว่า ในสถานการณ์ที่ดี

ตัวอย่าง

  • I’ve got my own room so I well off.
  • Compared to some of the people in my word, I feel quite well off.

 

จะสังเกตได้ว่า Well off  นั้นมีโอกาสได้หลายความหมาย ทั้ง แปลว่า รวย จำนวนมาก และ ในสถานการณ์ที่ดี ดังนั้นเวลาเราจะนำไปใช้หรือพบเห็นที่ไหนเราจำเป็นจะต้องดูบริบทของประโยครอบข้างให้ดีๆ ว่าเป้าหมายของประโยคนั้นๆต้องการจะสื่ออะไร อย่างไรก็ตาม คำที่ตรงข้ามกับ Well off ของทั้ง 3 ความหมายด้านบน เราสามารถใช้คำว่า Badly off ได้