คำว่า”ต่อเนื่อง”ในภาษาอังกฤษ

โดยปกติ คำว่า ต่อเนื่อง ติดตามต่อ ในภาษาอังกฤษ เรามักจะใช้คำว่า Continue แต่รู้ไหมว่านอกจากคำว่า Continue แล้วยังมีคำศัพท์อื่นที่มีความหมายเช่นเดียวกันด้วยนะ วันนี้เรารวบรวมมาฝากมาลองดูกันพร้อมตัวอย่างประกอบด้วย

 

  • Go on หมายถึง ต่อไป สืบสาน เช่น We can’t go on living like this.
  • Stay the courseหมายถึง ยังอยู่ ต่อเนื่อง เช่น Voters thought McMillen should stay the course and finish his term.
  • Keep going หมายถึง ไปต่อ อย่าหยุด ต่อเนื่อง เช่น if things keep going like this, we’ll have to close the business.
  • Proceed หมายถึง ดำเนินการต่อ เช่น The defense is not yet ready to proceed with the trial.
  • Progress หมายถึง ก้าวหน้า ความคืบหน้า เช่น As the war progressed, more and more countries became involved.
  • Persist หมายถึง ยังคงมีอยู่ เช่น He persists in calling me Jane, even though I’ve corrected him twice.
  • Carry on หมายถึง ดำเนินการต่อ เช่น Carry on with your work while I’m gone.