คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ Possessive adjective [การใช้ my his their Its]

เราสามารถแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดยการใช้ Possessive adjective แต่ว่าจะต้องสอดคล้องกับ ประธาน (Subject) ด้วย โดยการแก้ไขจากคำนามมาเป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งตารางด้านล่างนี้เป็นตารางสรุปการใช้ possessive adjective
คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของจากตารางจะเห็นว่า เราต้องพิจารณา Subject ของประโยคด้วยนะ

มาดูตัวอย่างการใช้งาน Possessive adjective

I like my car.

We like our car.

You like your car.

He like his car.

She like her car.

They like their car.

ที่นี้ก็เข้าใจการใช้งาน คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ Possessive adjective กันแล้วใช่ไหม ไม่ยากเลย แต่อย่าลืมมี ข้อควรระวังการใช้ its กับ it’s โดย It’s ย่อ มาจาก it is
ระวังสับสนนะ