คำกริยาควรรู้ที่ตามด้วย Gerund

Gerund เป็น V-ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม โดย Gerund มักจะตามด้วยคำกริยาบางคำเสมอ วันนี้เราได้รวบรวมคำกริยาที่นิยมใช้บ่อยและควรรู้คู่กับ Gerund มาฝาก พร้อมตัวอย่างประโยคดังนี้

คำกริยาที่ตามด้วย Gerund ตัวอย่างประโยค
Admit  He admitted cheating on the test.
Anticipate I anticipated arriving late.
Appreciate I appreciated her helping me.
Avoid He avoided taking to her.
Can’t help He can’t help talking so loudly.
Can’t see I can’t see paying so much money for a car.
Complete She completed renovating the house.
Consider She considered moving to Japan.
Defend The lawyer defended her making such statements.
Delay He delayed doing his taxes.
Deny He denied committing the crime.
Dislike She dislikes working after 6 PM.
Don’t mind Don’t mind helping you.
Enjoy I enjoy hiking.
Imagine He imagines working there one day.
Involve The job involves traveling to japan once a month.
Mention He mentioned going to that college.
Mind Do you mind waiting here for a few minutes?