คำกริยาควรรู้ที่ตามด้วย Gerund

Gerund เป็น V-ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม โดย Gerund มักจะตามด้วยคำกริยาบางคำเสมอ วันนี้เราได้รวบรวมคำกริยาที่นิยมใช้บ่อยและควรรู้คู่กับ Gerund มาฝาก พร้อมตัวอย่างประโยคดังนี้

คำกริยาที่ตามด้วย Gerundตัวอย่างประโยค
Admit He admitted cheating on the test.
AnticipateI anticipated arriving late.
AppreciateI appreciated her helping me.
AvoidHe avoided taking to her.
Can’t helpHe can’t help talking so loudly.
Can’t seeI can’t see paying so much money for a car.
CompleteShe completed renovating the house.
ConsiderShe considered moving to Japan.
DefendThe lawyer defended her making such statements.
DelayHe delayed doing his taxes.
DenyHe denied committing the crime.
DislikeShe dislikes working after 6 PM.
Don’t mindDon’t mind helping you.
EnjoyI enjoy hiking.
ImagineHe imagines working there one day.
InvolveThe job involves traveling to japan once a month.
MentionHe mentioned going to that college.
MindDo you mind waiting here for a few minutes?