ความแตกต่างระหว่าง Everyone กับ Every one

มาดูความแตกต่างระหว่าง Everyone กับ Every one แม้ว่าจะเขียนเหมือนกันทุกอย่างแต่เว้นวรรคไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่เหมือนกัน โดยความแตกต่างของ ทั้ง 2 คำนั้น มีดังนี้

  • Everyone: เขียนติดกันแบบนี้ จะเป็น 1 คำ โดยจะหมายถึงผู้คน โดยความหมายนั้นเหมือน everybody

ตัวอย่าง

  • Everyone enjoyed the party. = Everybody enjoyed the party.

 

  • Every one: เขียนเว้นวรรค จะคิดเป็น 2 คำ จะหมายถึง สิ่งของหรือคนก็ได้ และบางครั้งก็จะมีความหมายคล้ายๆ กับ each one

ตัวอย่าง

  • Tony is invited to lots pf parties and he goes to every one. = He goes to every party.

จากความแตกต่างของ Everyone กับ Every one จะทำให้เห็นว่าการเว้นวรรคต่างกัน ก็มีความหมายต่างด้วย ดังนั้นถ้าหากจะนำไปใช้ครั้งต่อไปก็ต้องดูให้ดีว่าแบบไหนที่ใช้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน