ความสับสนระหว่าง it’s กับ its

บางครั้งก็สับสน it’s กับ its เพราะหน้าตาแอบคล้ายว่าไหม ? ต่างกันตรงที่ มี ‘s apostrophe S เท่านั้น ดังนั้นมาดูว่าแต่ละคำ มันคืออะไรกันแน่

It’s (contraction) เป็นคำย่อ ดังนี้

It’s = it is
It’s = it has

ตัวอย่าง

It’s a nice day. (it is)
It’s snowing. (it is)
It’s been a long time. (it has)
It’s been raining all day. (it has)
Have you seen my book? It’s disappeared. (it has)
It’s time to go to bed. (it is)
It’s been a pleasure. (it has)

It (possessive pronoun) แสดงความเป็นเจ้าของ หรือ หรือสรรพนาม (my ,your)

ตัวอย่าง
Every country has its own flag.
The dog buried its bone.
The snake sheds its skin.