ความสับสนระหว่าง it’s กับ its

บางครั้งก็สับสน it’s กับ its เพราะหน้าตาแอบคล้ายว่าไหม ? ต่างกันตรงที่ มี ‘s apostrophe S เท่านั้น ดังนั้นมาดูว่าแต่ละคำ มันคืออะไรกันแน่

It’s (contraction) เป็นคำย่อ ดังนี้

It’s = it is
It’s = it has

ตัวอย่าง

It’s a nice day. (it is)
It’s snowing. (it is)
It’s been a long time. (it has)
It’s been raining all day. (it has)
Have you seen my book? It’s disappeared. (it has)
It’s time to go to bed. (it is)
It’s been a pleasure. (it has)

It (possessive pronoun) แสดงความเป็นเจ้าของ หรือ หรือสรรพนาม (my ,your)

ตัวอย่าง
Every country has its own flag.
The dog buried its bone.
The snake sheds its skin.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.