การใช้ Should (Past Form)

Should ปกติมีความหมายว่า ควร ควรจะ โดยเป็นการพูดเชิงแนะนำ แต่บางครั้งก็หมายถึงเป็นการชักชวน

Should have = should’ve

ตัวอย่าง
I should have studied.
You should have written to me.
He should have called his father.
We should have listened to the teacher.

Negative
Should not have = shouldn’t have
ตัวอย่าง
I should not have studied.
You should not have written to me.
He shouldn’t have called his father.
We shouldn’t have listened to the teacher.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.