การเติม ing ให้กับคำกริยา Verb

Girls_running_on_the_beach_(62902)
การเติม ing ให้กับคำกริยา verb มีด้วยกัน 5 แบบ ดังนี้

1. คำกริยา ที่เติม ing ได้เลย
Go – Going
Speak – Speaking
Stay – Staying
Eat – Eating
Tell – Telling

2.คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้งแล้วเติม ing
Move – Moving
Give – Giving
Come – Coming
Live – Living
Have – Having
Make – Making

3.คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing
Lie – Lying
Die – Dying
Try – Tying

4.คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ตัวสะกด + สระ(a e I o u) + ตัวสะกดตัวสุดท้าย ให้เพิ่มตัวสะกดตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วเติม ing
Swim – Swimming
Dig – Digging
Out – Outing
Run – Running
Get – Getting
Jog – Jogging
Stop – Stopping
Plan – Planning
Sit – Sitting

5.คำกริยาต่อไปนี้ใช้ได้ 2 วิธี
แบบ อังกฤษ
Travel – Travelling
Quarrel – Quarrelling

แบบ อเมริกา
Travel – Traveling
Quarrel – Quarreling