การเติม –ed และการเติม –ing หลัง Verb (คำกริยา) มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร ?

เรามักพบคำกริยาที่ตามด้วยหลังด้วย –ed และ –ing แต่บางครั้งไม่ทราบว่าสองคำที่พบมีความหมายไปในทิศทางที่ต่างกันอย่างไร ฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจรากคำอย่างแท้จริงดังนี้

V-ing = น่า….. (ทำให้ผู้อื่นรู้สึก) เช่น Exciting: น่าตื่นเต้น, Interesting: น่าสนใจ
ตัวอย่างประโยค This book is interesting. หมายความว่า หนังสือเล่มนี้น่าสนใจ (ทำให้คนสนใจ)

V3/V-ed = รู้สึก…. (ถูกทำให้รู้สึก) เช่น Bored: รู้สึกเบื่อ, Interested: รู้สึกสนใจ

ตัวอย่างประโยค

– I’m bored. หมายความว่า ฉันรู้สึกเบื่อ
– I’m interested in this book. หมายความว่า ฉันรู้สึกสนใจในหนังสือเล่มนี้