การเขียนวันที่แบบ US และ UK

การเขียนวันที่ในภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้มีรูปแบบตายตัวที่ชัดเจน เพราะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ที่เหมาะสม เพราะความจริงแล้วทางฝรั่งอเมริกา (US) และ ฝั่งอังกฤษ (UK) ก็มีการเรียงลำดับและการอ่านที่ไม่เหมือนกัน วันนี้เรามาดูการเรียงและเขียนวันที่ของแต่ละแบบกัน

การเขียนวันที่แบบอเมริการ (US)

  • เดือน+วัน เช่น May 5 , March 7 , January 27
  • เดือน/วัน/ปี สำหรับการเขียตัวเลข ก็จะยังคงยึดเดือนมาก่อน เช่น 07/15/2018

การเขียนวันที่แบบอังกฤษ (UK)

  • วัน+เดือน เช่น 5th May , 7th March, 27th January
  • วัน/เดือน/ปี สำหรับการเขียตัวเลข ก็จะเขียนวันมาก่อนเดือน เช่น 15/07/2018

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ถ้าจะเขียนวันที่แบบอเมริกาให้ยึดเดือนมาก่อนวัน ในขณะที่เขียนวันที่แบบอังกฤษก็ให้ยึดวันที่มาก่อนเดือนนะ